Vattenvårdsarbete

Vatten som forsar

Södertälje kommun är aktiv i arbetet med att förbättra kvaliteten i vattendrag, sjöar och kustvatten. Vår planering och löpande åtgärdsarbete har i flera sammanhang kunnat inspirera andra kommuner att komma igång med sin vattenplanering, något vi är glada för. Kommunfullmäktige beslutar årligen om ekonomiska medel för att genomföra vattenplanen. Ofta medfinansieras projekten med bidrag, exempelvis från Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Syftet med vattenvårdsarbetet är att minska övergödning och andra miljöproblem i hav, sjöar och vattendrag för att därigenom även leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv. Vanliga åtgärder är att anlägga våtmarker, fosfordammar och förbättra dikessystems kapacitet att minska näringsbelastning på ytvatten.   

Ett brett samarbete

I kommunen samarbetar miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret och Telge Nät i åtgärdsarbetet kring vatten. Samverkan sker även med berörda grannkommuner, markägare och andra aktörer som vi delar avrinningsområden med.

Många av de åtgärder som kan göras för att förbättra vattenkvalitet behöver ske på marker som är privatägda. Samarbete mellan kommunen och andra markägare är en förutsättning för att framgångsrikt åtgärdsarbete för friskare hav, sjöar och vattendrag.

Filmen nedan handlar om projektet Måsnaren, ett exempel på ett projekt som genomförts i brett samarbete.

Film om LOVA-projektet Förbättra Måsnarens ekologiska status

Projekt enligt vattenplanen expand_less expand_more
Åtgärd mot internbelastning i Uttran expand_less expand_more

Fosforläckage från bottnarna i Uttran och Utterkalven behöver åtgärdas. Det kommer ske under 2023 genom aluminiumbehandling för att binda fosforn till sedimenten. Målet är att få ett klarare vatten och mindre problem med alger.

Förbättra Måsnarens ekologiska status expand_less expand_more

Kommunen genomförde 2016-2021 ett projekt för att förbättra vattenkvalitet och förutsättningarna för fisk och annat liv i Lilla och Stora Måsnaren.

Minskad externbelastning inom Åbyåns avrinningsområde expand_less expand_more

Ett projekt för att identifiera och genomföra åtgärder som minskar näringsbelastningen på bland annat Kyrksjön, Åbyån och Stavbofjärden.  

Biotopvård i Skillebyån expand_less expand_more

Under 2022 utförde kommunen biotopvård i Skillebyån för att skapa bättre förutsättningar för fisk och annat liv i ån. Med sten och grus av olika storlek skapades lekområden och ståndplatser för fisk. En växlande vattenmiljö med blandning av strömmande vatten och djupare/lugnare vatten.

Skillebyåns flöde expand_less expand_more

Utredning har genomförts om hur vattenföringen i Skillebyån kan stärkas samtidigt som näringsbelastningen på Skillebyån och Stavbofjärden minskas.

Åtgärd genomförd med LOVA-bidrag.

Våtmark Skillebyåns mynning expand_less expand_more

Anläggning av våtmark i Skillebyåns mynning planeras för att öka vattnets uppehållstid i landskapet samt minska belastningen av närsalter på kustvattenförekomsten Stavbofjärden. Genom åtgärden återskapas återskapas allt ovanligare biotoper, såsom strandängar, översvämningsmarker och grunda dammar. Viktiga livsmiljöer för att främja biologisk mångfald. Genom åtgärden ska reproduktionen av rovfisk gynnas vilket kommer ha en positiv inverkan på övergödningsproblematiken i kustvattnet.

Åtgärden har LOVA-bidrag, projektet löper till 2024.

Våtmark Södra Glasberga expand_less expand_more

En åtgärd för att minska av mikroplaster, närsalter och andra föroreningar i dagvatten som leds till Glasbergasjön och Uttran. Åtgärden består av fördjupning och breddning av diken samt anläggning av damm. Projektet kommer att avslutas under hösten 2023.

Åtgärden genomförs med bidrag från Naturvårdsverket

Våtmark Norr gård expand_less expand_more

En åtgärd där en befintlig våtmark utvidgas för att stärka förutsättningar för biologisk mångfald.

Åtgärden genomförs med bidrag från länsstyrelsen.

Framtagning av åtgärdsprogram för avrinningsområden expand_less expand_more

Enligt vattenplanen ska åtgärdsprogram tas fram för de avrinningsområden/å-system som finns i kommunen. Det sker ofta med hjälp av konsulter i särskilda projekt. Åtgärdsprogram, eller underlag för sådana program, finns idag för bland annat Tumbaån, Moraån, Skillebyån och Mölnboån.