Eldning

Eldning innebär alltid utsläpp av luftföroreningar. Därför finns det bestämmelser om hur du får elda, utomhus och inomhus. Observera att det aldrig är tillåtet att elda byggavfall, skogsavfall, hushållsavfall, gamla möbler och andra grovsopor.

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar däremot omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar risken. Här finner du information från miljökontoret om vad som gäller vid eldning.

Elda inomhus

Inom detaljplanelagt område ska pannor som används för eldning av ved eller annat fastbränsle, med undantag för pellets, vara miljögodkända eller försedda med separat ackumulatortank. Det är dock tillåtet med fastbränsleeldning 2 dagar per vecka under vinterhalvåret (1 oktober – 31 mars) i pannor som inte uppfyller dessa krav.

 

Elda ved på rätt sätt

Att elda med ved kräver både kunnande och omsorg. För att eldningen ska ge upphov till så lite utsläpp av irriterande och hälsofarliga ämnen som möjligt ska du följa dessa regler:

 1. Veden ska alltid vara torr. Det kräver att den klyvs och torkas i upp till ett år och är slutlagrad i torrt utrymme.
 2. Förbränningen ska ske med god lufttillförsel och vid hög temperatur.
 3. All eldning med hushållsavfall som till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
Störs du av att någon eldar?

Börja med att söka upp den som eldar och för ett sakligt och vänligt samtal. Är det en granne visar det sig ofta att grannen inte förstått att hen stör sin omgivning, men är beredd att göra sitt bästa för att visa hänsyn.

Om du fortsätter att uppleva att du störs av rök från eldning är det bra om du för så kallad luktdagbok. Det innebär att du skriver ner datum och klockslag och vilken typ av lukt som stör dig.

Har lukten av eldning inte minskat ett par veckor efter det att du pratat med dem som eldar kan du vända dig till oss på miljökontoret och göra en anmälan om olägenhet för människors hälsa.
Miljökontoret kan begära utredningar och ställa krav på åtgärder när det gäller störningar som är skadliga för hälsan och som pågår långvarigt eller regelbundet. När vi utreder kan vi därför ha användning av din luktdagbok.

Felaktig eldning bidrar till växthuseffekten

Fortfarande sker tyvärr en stor del av vedeldningen på ett sätt som ger ett betydande tillskott till växthuseffekten.

Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga att använda för daglig uppvärmning, eftersom de släpper ut väldigt mycket föroreningar. Även äldre vedpannor och kombipannor har en konstruktion som gör att veden förbränns dåligt. Till och med uppvärmningsanordningar som uppfyller Boverkets utsläppskrav är oftast bara byggda för ren trivseleldning under några timmar max 1–2 gånger per vecka vid lämplig väderlek och vind.

Forskning har visat att vedeldning i pannor med dålig förbränning till och med kan bidra mer till växthuseffekten än eldning i en oljepanna av motsvarande storlek. Det beror på att dålig förbränning ger upphov till en rad ämnen med starkare växthuseffekt än koldioxid.

Olika sorters kaminer, pannor och annan utrustning

Dålig förbränning gör att det finns höga halter av skadliga ämnen i rökgaserna. Därför är de flesta kaminer, pannor, kakelugnar och öppna spisar inte lämpliga att använda annat än till trivseleldning vid enstaka tillfällen eller ren nödeldning vid akut haveri på uppvärmningssystemet. Vi skriver här korta kommentarer om olika sorters utrustning. Se också under Länkar.

Ackumulatorsystem

För att elda rätt krävs att pannan är ansluten till ett väl dimensionerat ackumulatorsystem. Med ett korrekt anpassat ackumulatorsystem väljer du när du vill elda och all energi tas tillvara.
Ska du värma upp ditt hus genom att elda måste du ha ett ackumulatorsystem.

Braskaminer

Installation av braskamin eller liknande kräver bygganmälan, som du lämnar in till bygglovsenheten.
I Södertälje kommun gäller sedan många år tillbaka speciella regler för eldning inom detaljplanerat område. Det står i Södertälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Byte från oljepanna till pelletspanna

Byte av oljeeldning (konvertering) till pelletsbrännare betraktas som godtagbar teknik även inom så kallade klassade områden.

Pelletskaminer

Installation av pelletskamin bedöms hittills vara det lämpligaste ur miljösynpunkt inom tätbebyggda områden, eftersom denna typ av kaminer ger väsentligt mindre utsläpp av retande och hälsofarliga ämnen.

Vedpanna

För att en vedpanna ska vara lämplig för daglig uppvärmning bör den ha:

 • keramiskt isolerad eldstad
 • omvänd förbränning med fläktstyrning av tilluften
 • så kallad blålågeteknik
 • en ackumulatortank på minst 2 kubikmeter.
Skorstenar

Har du frågor om skorstenar kan du kontakta ett byggföretag eller en sotare. Du hittar din lokala sotare på Sveriges skorstensfejaremästares riksförbunds webbplats.

Läs om sotning och brandskyddskontroll på vår webbplats

Elda utomhus

I kommunen är det förbjudet att elda utomhus inom detaljplanelagt område, utom veckorna 15–17, 39–41 och Valborgsmässoafton. Dessa veckor är fastställda i lokala hälsoskyddsföreskrifterna och är samma varje år. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall, och bara om du eldar på ett sätt som inte orsakar hälso- och miljöproblem. Att elda byggavfall, skogsavfall och grovsopor är alltid förbjudet.

Förbudet beror på att röken är skadlig för både hälsan och miljön. Därför gäller förbudet även eldning i tunna. Titta i kartan om du vill ta reda på om du bor inom detaljplanerat område.

Regler för eldning under eldningsveckorna

Du eldar alltid på egen risk. Det finns regler om eldning i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter. Under de tillåtna eldningsveckorna och för valborgsmässoafton råder dessa regler:

 • Om det är eldningsförbud får du inte elda. Kontrollera genom att söka information hos Södertörns brandförsvarsförbund. 
 • Eldningen får inte ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Det betyder att din eldning inte får innebära problem för andra.
 • Krav på hänsyn och aktsamhet gäller alltid, vilket till exempel innebär att höra efter med grannarna om de har något emot eldningen.
 • Du får elda torrt trädgårdsavfall.
 • Du får inte elda löv, gräs, nyavklippta grenar och annat avfall som orsakar stora mängder rök. Det får du istället kompostera i den egna trädgården eller köra till återvinningen. Du hittar information om återvinningsstationerna i kommunen på Telges webbplats. 
 • Du får aldrig elda byggavfall, skogsavfall, hushållsavfall, gamla möbler eller andra grovsopor.
 • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
Valborg och eldning av majbrasa

Att tända en majbrasa på Valborg är en trevlig och mysig tradition som ska vårdas. Traditionen medför dock risker för både person- och egendomsskador, så det gäller att vara försiktig när du handskas med eld.

Att elda utomhus efter mörkrets inbrott är normalt sett inte att rekommendera. Ett undantag från detta görs dock under valborgsmässoafton. Om det är mycket torrt i skog och mark eller kraftig blåst kan det - trots att det är valborg - råda eldningsförbud. Ring Södertörns brandförsvar för att få reda på om eldningsförbud råder.

Du kan behöva ansöka om tillstånd

Utse en person som ansvarar för uppbyggnaden av brasan och en som är säkerhetsansvarig under bränningen. Generellt sett är den som tänder brasan ansvarig för bränningen.

Ska du elda på Valborg ser vi gärna att du som tänker göra upp en större valborgsmässoeld anmäler det till på räddningstjänsten. Då har de möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg. Anmäl på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida 
Majbrasa inom bostadskvarteret får ske med försiktighet och på eget ansvar. Ni måste ha tillstånd från markägaren.

Eldning på allmän plats som ingår i officiellt arrangemang, som till exempel ett valborgsfirande kräver tillstånd enligt ordningslagen. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd.

Att tänka på när du anordnar en majbrasa

Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader, bostäder eller vägar. Brasan ska anläggas på okänslig mark såsom grus eller naturjord. Den får inte placeras på asfalt, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- eller teleledning.

Det finns inga definitiva avståndsregler, bedömning måste ske i varje enskilt fall med hänsyn till bebyggelse, vegetation, vindriktning med mera. Denna bedömning kan räddningstjänsten hjälpa er med. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

Akta igelkottar och andra smådjur

Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.

Material för brasan och släckning

Lämpligt material i brasan är torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Du får enligt kommunens renhållningsföreskrifter inte elda något annat avfall. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen. 

Tänd brasan med trä/näverlunta och tändvätska. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin är mycket farligt på grund av gasbildningen som uppstår lätt. När gasen antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor mot elden. Du kan få allvarliga brännskador eller skada någon annan om vätskan stänker eller spills ut och antänds. Spillolja ska absolut inte användas då det är miljö- och hälsofarligt. 

Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Tänk på risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material. Vid all eldning utomhus skall den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om problem uppstår vid bränningen.
Vatten för att kunna släcka och krattor ska alltid finnas nära till hands.

Lämna ej elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt. Området ska städas från rester från branden.

Fyrverkerier vid Valborg tillåtet efter klockan 15.00

I Södertälje kommun är det förbjudet att använda fyrverkerier på allmänna platser. Undantag görs för nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. Fyrverkerier får då användas mellan 15.00 till 03.00 dagen efter.

Avfyrandet av fyrverkeripjäser är en av de vanligaste orsakerna till bränder utomhus på Valborgsmässoafton. Tänk därför på att skjuta ditt fyrverkeri på lämplig plats så att du förhindrar olyckor.

Den som köper och hanterar fyrverkeripjäser ska vara minst 18 år. Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador.


Läs mer om fyrverkerier på dinsäkerhet.se

Detta gäller för fyrverkerier i Södertälje kommun

Kontakt

Vi som arbetar på kommunen tar gärna emot synpunkter och svarar på dina frågor.

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.
Telefonnummer: 08-523 010 00
Mejladress: kontaktcenter@sodertalje.se
Öppettider: måndag–torsdag kl. 8.00–17.00, fredag kl. 8.00–15.00

Miljökontoret

Har du mer specifika frågor om eldning kan du ställa dem till oss på miljökontoret.
Telefonnummer: 08-523 010 00
Mejladress: miljotillsynen@sodertalje.se
Postadress: Miljökontoret, Södertälje Kommun, 151 89 Södertälje.

Länkar

Här har vi samlat länkar till de dokument vi hänvisar till, samt länkar till information från andra myndigheter och webbplatser.

För byggregler i samband med installationer med mera:
Boverket 

Vill du installera någon form av eldstad behöver du skicka in en bygganmälan till Bygglovsenheten

Om du vill läsa om biobränsle och olika energiformer:
Energimyndigheten

Energi- och klimatrådgivningen

När du vill veta mer om rökgångar och skorstenar frågar du byggare eller sotare:
Svenska föreningen för byggnadsvård 
hitta en lokal sotare på Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund 

Läs om vilken miljöpåverkan vedeldning har:

Naturvårdsverket
Sveriges tekniska forskningsinstitut

Om du vill lära dig att elda rätt eller läsa om märkning av godkända pannor:
Sveriges tekniska forskningsinstitut

Om du vill veta vad som gäller för eldning i kommunen:
Södertälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Om du vill veta om det råder eldningsförbud eller vill lära dig mer om brandsäkerhet:
Södertörns brandförsvarsförbund