Nedgrävning av häst

Från den 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för nedgrävning av häst, nu gäller istället att nedgrävningen ska göras enligt kommunens anvisningar.

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt.  Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg.

Anvisningar - kriterier för en lämplig plats för nedgrävningen expand_less expand_more

Platsen som väljs för nedgrävning ska inte kunna leda till spridning av smittoämnen. Nedgrävning ska ske innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Observera att varken avlidna föl eller hästar får grävas ned i gödselstack.

Följande kriterier är viktiga att ha i åtanke:

Lämpliga markförhållanden

Nedgrävningsplatsen ska väljas så att vattendrag, dricksvattenbrunnar och grundvatten inte riskerar att förorenas. Om det kommer upp vatten vid grävningen får platsen inte användas för nedgrävning, utan en ny plats behöver ses ut.

Försök ta reda på hur djupt det är till berggrunden innan grävning påbörjas, detta eftersom hästen inte får läggas direkt på berggrunden. Det bör vara minst en meter jordlager mellan djurkroppen och berggrunden/grundvatten.

Undanskymd plats

Platsen bör ligga undanskymd, vara torr och normalt inte översvämmas. Det kan vara bra att begrava djuret där det finns en genomsläpplig jordart, såsom sand, grus eller morän. Marken bör även vara plan och sluttande mark bör undvikas. Det bör vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.

Säkerhetsavstånd

Det bör vara minst 300 meter från närmaste vattentäkt och minst 30 meter från öppet vattendrag för att undvika risk för spridning av smittoämnen. Tänk på att hästen inte får begravas i ett vattenskyddsområde.

Gravdjup

Djuret behöver täckas med cirka 150 cm jord. Mängden jord över kroppen behövs för att andra djur inte ska kunna gräva upp det. För en normalstor häst kan graven behöva vara 2-3 m bred och 2.5-3 meter djup.

Tillåtelse fastighetsägare

Du måste ha fastighetsägarens tillåtelse om du vill gräva ner hästen på någon annans mark.

Förvaring av död häst expand_less expand_more

I väntan på borttransport eller nedgrävning är det viktigt att kroppen är täckt så att läckage av kroppsvätskor till omgivningen inte förekommer. Det är också viktigt att förvara kroppen på ett sådant sätt att rovdjur och fåglar inte kommer år kroppen. Om lämplig plats för nedgrävning av den avlidna hästen inte kan hittas, ska djuret transporteras till en destruktionsanläggning.

Sjukdomar och avlivningspreparat expand_less expand_more

Observera att du inte får gräva ner en häst som avlivats eller dött på grund av en smittsam sjukdom. Häst som har avlivats med avlivningsvätska eller licenspreparat får i vissa fall inte grävas ner utan måste istället skickas till destruktion. Kontakta miljökontoret om ni vill gräva ner häst som avlivats med avlivningsvätska eller licenspreparat.