Grönstrategi

Södertälje kommun har antagit sin första grönstrategi.

Grönstrategin ska verka för ett hållbart samhälle genom att värna och utveckla grönstrukturen och dess stödjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster. Strategin beslutades i Kommunfullmäktige 20 juni 2022. 

 

Varför behövs grönstrategin?

I en kommun som växer ställs det stora krav på samhällsplaneringen att möta den stora efterfrågan på mark samtidigt som man bereder tillräcklig plats för biologisk mångfald, rekreation och klimatanpassning. Grönstrategin lyfter betydelsen av grönområden och naturmiljöer, för invånare, för biologisk mångfald och för klimatanpassning. Den ska fungera som underlag vid samhällsplanering och förvaltning av grönstrukturen i kommunen. Strategin utgår ifrån grönstrukturens ekosystemtjänster och hur de kan stärkas i den växande staden.

 

Grönstrategins målområden

  1. Bevarad och stärkt biologisk mångfald – I Södertälje kommun ska den biologiska mångfalden bevaras och stärkas
  2. Gröna miljöer för hälsa och välbefinnande – I Södertälje kommun ska alla invånare ha tillgång till parker, naturområden och grönska av hög kvalitet
  3. Naturbaserade lösningar och mångfunktionalitet i grönstrukturen – I Södertälje kommun ska grönstrukturen vara mångfunktionell, och naturbaserade lösningar ska prioriteras.