Livsmedelsförsörjnings- strategi

Det finns sedan tidigare en livsmedelsstrategi för Stockholms län. Sedan 2022 finns nu även denna strategi för Södertälje kommun som hakar i den större bilden och preciserar hur arbetet ska se ut lokalt.

Målet med denna strategi är att säkra en god livsmedelsförsörjning för Södertälje kommuns växande befolkning av säker, hälsosam och hållbart producerad mat i tillräcklig mängd, nu och i framtiden.
Strategin ska kunna användas som vägledning i all kommunal samhällsplanering och verksamhetsstyrning så att framtida livsmedelsförsörjning inte äventyras. Strategin ska även bidra till
att underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan livsmedelssystemets olika aktörer, både offentliga, privata och ideella.

Strategin ska säkerställa förutsättningar för:
• Lokal hållbar livsmedelproduktion
• Förberedelse för framtida förändrat klimat
• Ökad befolkning

Framtidsvisionen till 2030 är att livsmedelsproduktionen i vår närhet ökat väsentligt och blivit mer diversifierad, men också att förädling, lagring och distribution av livsmedel från både när och fjärran är organiserad i robusta system och har överlappande funktioner för att kunna motstå störningar. Samtidigt har livsmedelssystemets negativa påverkan på miljön och klimatet reducerats betydligt och de produktionsmetoder som stärker de ekologiska systemen blivit dominerande. Primärproduktionen har
klimatanpassats, särskilt avseende vattenhantering. Omhändertagandet av biprodukter, matrester och avfall från livsmedelshantering och livsmedelskonsumtion är baserat på cirkulära principer och återvinning av alla typer av resurser. Livsmedelssystemet är organiserat utifrån tanken om resiliens, dvs förmågan att klara av förändringar och kriser, och att kunna anpassa sig till nya förutsättningar.