Om Digitala Södertälje

Text: Digitala Södertälje, vårt arbete ska vara: utvecklingsbart, skalbart, förvaltningsbart.

Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är inte något nytt i Södertälje, men den demografiska utvecklingen - vi blir fler och lever allt längre - och digitaliseringen ställer helt nya krav. Hastigheten i utvecklingen gör att dessa krav förändras allt snabbare.

Vi i Södertälje kommunkoncern ska på bästa sätt använda oss av digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva arbetssätt och processer samt en ökad service och tillgänglighet för medborgarna. Genom att vi effektiviserar verksamheten frigör vi tid och resurser för att stärka demokratin samt öka delaktigheten och självständigheten hos Södertälje kommuns invånare. 

Digitalisering är en av de grundläggande förutsättningarna för ett hållbart Södertälje. Oavsett om det handlar om ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet så är digitaliseringen en möjliggörare. Rätt använd bidrar den med att både utföra verksamhet på helt nytt sätt och med en minskad administrativ börda i kommunorganisationen samtidigt som det ger ett digitalt stöd för invånare och företag där det är enklare att vara i kontakt med kommunen, mer transparenta processer och snabbare svar samt beslut.

Vi har fokus på att arbeta både tvärorganisatoriskt, verksamhetsnära och inom många digitala fält. Det är genom synergier mellan de olika fälten som det stora mervärdet uppstår. Vi arbetar idag med IoT, AI, öppen data, digital post, e-tjänster, blockkedja och automatisering - och kommer framöver även arbeta med Big Data och 5G - för att kunna skapa synergier och få så stor effekt av vårt arbete som möjligt.

Våra framgångsfaktorer

Vi tror på samskapande - att göra tillsammans. Det är tillsammans vi kommer kunna tillgodogöra oss nyttorna ur digitaliseringen. Vi behöver ta ett samlat grepp kring digitaliseringen på central nivå, kroka arm över organisationsgränser, sätta samman tvärfunktionella arbetsgrupper där alla bidrar med sin kompetens och sitt perspektiv och våga experimentera och lära. Våra framgångsfaktorer ger oss riktning i det digitala utvecklingsarbetet:

Struktur 

Strukturperspektivet handlar om att viktiga Strukturer behöver etableras och/eller förstärkas. Detta kan avse modeller, processer och arbetssätt som möjliggör tjänstebaserade organisationer, tvärorganisatoriska insatser, agila arbetssätt, samskapande eller koncerngemensamma upphandlingar och infrastrukturer. Det kan exempelvis handla om att införa gemensamma infrastrukturer inom exempelvis IoT, 5G och AI.

Utveckling

Nästa perspektiv är Utveckling vilket innefattar både affärsutveckling och tjänsteutveckling och säkerställer både förbättrade befintliga tjänster och framtagandet av nya typer tjänster till både medborgare, koncernkunder och den egna organisationen. Det kan exempelvis handla om att implementera e-tjänster, införa robotisering av verksamhetsprocesser eller integration av befintliga verksamhetssystem.

Innovation 

Det tredje perspektivet är Innovation och handlar om att i grunden förändra tankesätt, ta fram nya koncept och att arbeta i nya konstellationer. Att skapa disruptiva förändringar som föder nya arbetssätt och skapar ett mervärde för alla berörda. Kommunkoncernen försöker här vara mer experimentell och hitta helt nya typer av lösningar och nya metoder. Exempel på detta är uppkopplade papperskorgar och parkeringsplatser, arrangemang av hackathons eller att testa tidigare obeprövade ekosystem mellan IoT, öppna data och AI. 

Kultur

Det fjärde perspektivet är kultur och handlar om hur vi stöttar varandra och ger den trygghet och tillit som krävs för att öka vår digitala kompetens och förmåga att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi bygger på varandras resonemang (det finns inga dåliga idéer!), är öppna och transparenta och sänker trösklarna för varandra.

Mer om Digitala Södertälje

Läs vår digitaliseringsstrategi
Läs om hur vi tänker holistiskt i ekosystem
Se våra filmer om digitalisering