Strategi för digitalisering

Texten Digitala Södertälje: tillgänglighet, kompetens, utveckling, effektivitet.

Den 19 juni 2019 antog kommunfullmäktige en strategi för digitalisering. Den innefattar en vision för Digitala Södertälje. Visionen bygger på synergieffekter och mervärden, för Södertäljebor, besökare och företagare men också för medarbetare och för organisationen.

Digitaliseringsstrategin identifierar behov av utveckling inom fyra övergripande och strategiskt viktiga utvecklingsområden som är kopplade till de lagkrav och förväntningar som finns på en kommun.

De fyra områdena är tillgänglighet, utveckling, kompetens och effektivitet. På ett övergripande plan återger de Södertäljes utvecklingsmöjligheter och behov. I ett växelspel förstärker de varandra. Konkret är de tänkta att fungera som stöd när vi i Södertälje kommun utvecklar vår verksamhet som en helhet och inte utifrån olika organisatoriska delar.

Följande text från strategin säger mer om hur vi ser på digitalisering:

"Södertälje kommun ska på bästa sätt använda sig av digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva arbetssätt och processer. Den demografiska utvecklingen med färre som ska försörja fler och den tekniska utvecklingen samt ständigt ökade service- och kvalitetskrav driver detta behov. Att digitalisera är en nödvändighet för att klara vårt uppdrag gentemot Södertäljebor, besökare och företagare.  

Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är inte något nytt i Södertälje, men digitaliseringen ställer helt nya krav på oss. Krav som dessutom kommer att förändras allt snabbare. Hastigheten i den digitala teknikutvecklingen ökar exponentiellt.

Digitalisering handlar i huvudsak om att utveckla verksamheten tvärorganisatoriskt med stöd av teknikutveckling. Idag ligger de främsta hindren för detta, enligt exempelvis OECD, i bristen på koordinering av utvecklingen. Vi behöver därför arbeta samordnat, systematiskt och verka för att ta fram gemensam och effektiv infrastruktur som främjar en sådan utveckling. Kommunen kommer att behöva göra övergripande infrastrukturella investeringar i ny teknik som skapar förutsättningar för att ta fram tydliga serviceerbjudanden och stödja nya arbetssätt. Vi behöver särskilt satsa på förändringsledning och verksamhetsnära processutveckling för att göra det möjligt att införa ny teknik och digitala processer.

I arbetet med att digitalisera är det viktigt att ha ett resultatfokuserat förhållningssätt där föreslagna insatser och utvecklingsområden bidrar till att verksamheterna når sina mål. Digitaliseringsgraden måste öka, men vi ska inte digitalisera för digitaliseringens skull utan för att stödja våra verksamheters mål. Även om kommunen bör följa OECD:s råd om att öka användandet bland dem som idag står utanför det digitala, är det också viktigt att ha i åtanke att de som på olika sätt behöver nyttja kommunens tjänster inte alltid kan eller vill använda de digitala verktygen. Kommunens tjänster måste även rikta sig till denna målgrupp. Kontaktcenter har en särskild uppgift att bistå denna grupp."

Läs strategin här