Om vår skola

Studera eller arbeta hos oss!

Välj arabisk eller engelsk text med ikonen i spelarfönstret.

Södertälje är sedan årtionden en växande kommun med många innevånare från andra länder. Därför har vi en av landets största verksamheter för språk och vuxenutbildning med gedigen erfarenhet och kompetens av undervisning för grupper där elevernas erfarenheter och bakgrund kan se helt olika ut. Det har gjort oss till något av specialister på individanpassad undervisning oavsett om du har svenska som ditt andraspråk eller inte.

Vuxenutbildningen erbjuder både vägledning och undervisning för dig som vill lära dig svenska, få behörighet för studier på universitet eller högskola eller skaffa en gymnasial yrkesutbildning. Mer om varje utbildning kan du läsa om under kursutbud:

Under flikarna nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vad vi står för. Du kan också titta på filmerna där elever och lärare själva berättar om sina upplevelser.

Att studera eller att arbeta hos oss innebär möten med världens alla kulturer och språk, där ingen dag är den andra lik.

Känns detta som en skola för dig är du varmt välkommen.

Din karriär startar här!

Om oss expand_less expand_more

Vi är stolta över vårt uppdrag, att med utbildning och språkkunskaper, bidra till arbete och delaktighet för att skapa ett demokratiskt samhälle. Varje år bidrar vi till mer än 6000 elevers fortbildning.

För att bidra till yrkesdrömmar och mål sätter vi en ära i att ställa höga krav på våra elevers språkkunskaper inför fortsatta studier. 

Ett väl utvecklat samarbete med andra skolor och utbildningar i egen regi gör att vi kan erbjuda ett brett utbud med många kurser och program.

Högst upp på Torekällberget stormtrivs vi i vår ljusa och luftiga skola med vattentornet som närmsta granne och härliga promenadstigar som slingrar sig under tallarna. Sedan en tid ansvarar kockutbildningen för vår lunchrestaurang och kafeteria. Det innebär den som önskar kan ta del av det nordiska skafferiet och vegetarisk matlagning varje dag. Busstationen ligger inte långt bort och åker du bil kan du parkera utan kostnad precis utanför skolan.

Här främjar vi förmåga till inlevelse och förståelsen för andra människor. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering eller för annan kränkande behandling.

Tack vare ett elevhälsoteam med specialpedagoger och kuratorer kan vi ta hänsyn till våra enskilda elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå och på så vis även ge de elever som av olika anledningar har svårigheter, möjlighet att nå målen för utbildningen.

Vårt uppdrag expand_less expand_more

Vuxenutbildningen har en viktig roll i att förbereda och utbilda för morgondagens behov, att våra elever är rustade för de utmaningar som samhället kräver innebär ett stort ansvar för dess kompetensförsörjning och utveckling.

Vuxenutbildningen i Sverige erbjuder en flexibel utbildning som anpassas efter individens behov och består av kommunal vuxenutbildning (komvux) och utbildning för vuxna med särskilda behov (särvux). Komvux finns på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (sfi).

Utbildningen byggs upp av kurser, där våra elever kan läsa alltifrån en enstaka kurs till motsvarande en hel gymnasieutbildning. Vi erbjuder både undervisning i klassrum och undervisning på distans.

Här i Södertälje är det kommunen som är huvudman för vuxenutbildningen och verksamheten drivs både i egen regi och på entreprenad.

Vuxenutbildning i Sverige, Skolverket

 

Målsättning och verksamhetsidé expand_less expand_more

Södertälje vuxenutbildning ska vara en interkulturell och inkluderande skola som förbereder och utbildar för morgondagens behov, utifrån individens förutsättning och samhällets utveckling, med utgångspunkt i modern forskning och beprövad erfarenhet.

Med en interkulturell skola menar vi en inbjudande skola där man utvecklar verktyg för att möta andra människor och skapa förståelse och nyfikenhet för varandras olikheter och likheter. Vi skapar förutsättningar att utveckla förmågor till förståelse för den egna och andras kulturer i relation till varandra.

Vi är en inkluderande skola, med sammanhängande utbildningskedjor, där det råder elevinflytande och ett öppet arbetsklimat där alla ska respektera den demokratiska värdegrunden. Alla på skolan ska känna till sina rättigheter och skyldigheter samt uppleva en känsla av sammanhang där det råder en positiv feedbackkultur. Elever och lärare för kontinuerlig dialog kring undervisningens innehåll och upplägg för att skapa en individanpassad utbildning utifrån elevens behov.

Morgondagens behov utifrån individens förutsättning och samhällets utveckling innebär, att alla våra elever har kunskaper för att kunna ta del av de möjligheter som erbjuds i det föränderliga informationssamhälle vi lever i. Viktiga verktyg för detta är grundläggande IKT-kunskaper och en språklig nivå som är anpassad för högre studier och arbetsmarknadens behov. Det krävs också väl utvecklade förmågor och strategier för att hantera samhällets krav och förväntningar, dessa förmågor och strategier är bland annat ett kritiskt förhållningssätt, problemlösningsförmåga samt en förståelse för vikten av god service. 

Kvalitet och utvecklingsarbete expand_less expand_more

Genom en effektiv utbildningsverksamhet som strävar efter ständig förbättring skapar vi möjlighet för aktivt medborgarskap därmed delaktighet och yrkesliv i det demokratiska samhället.

Vi arbetar kontinuerligt med flera processer som syftar till att ständigt förbättra och utveckla verksamheten i linje med vår helhetsidé. Med hög kvalitet inom viktiga strategiska områden stärker vi kvalitén i undervisningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten bygger på modern forskning och beprövad erfarenhet. Det forskningsbaserade arbetssättet är ett vetenskapligt förhållningssätt som ska genomsyra verksamhetens alla delar. Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet.

Vår värdegrund expand_less expand_more

På vuxenutbildningen i Södertälje arbetar vi för att skapa en trygg gemenskap, en professionell skolmiljö, med språket i fokus, där du blir respektfullt bemött och som genomsyras av flexibilitet och framtidstro.

I grunden för vår pedagogiska helhetsidé ligger den värdegrund som är gemensam för alla verksamheter och medarbetare inom kommunen. Vi har alla egna värderingar utifrån våra olika bakgrunder och erfarenheter. Men på arbetsplatsen är det viktigt att vi delar de värderingar som utgör grunden till hur vi vill uppfattas.

Våra värderingar tydliggör hur vi ska tänka och agera. De har ett stöd i våra principer som utgör grundtanken, riktlinjen, för vårt arbete.

Värderingar:

 • Medborgaren först
 • Respekt för individen
 • Mer än förväntat

Principer:

 • Utgå alltid från samhällsuppdraget
 • Olikheter är en styrka

För att säkerställa alla elevers individuella förutsättningar har vi byggt upp ett elevhälsoteam. Mer om det kan du läsa under flikarna nedan.Elevhälsa expand_less expand_more

Elevhälsa på vuxenutbildningen

På vuxenutbildningen i Södertälje har vi byggt upp ett elevhälsovårdsteam, detta för att främja förståelse för alla människors lika värde och för att säkerställa att alla elever får möjlighet att fullfölja sin utbildning.

Elevhälsoteamets arbete handlar om att utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt hjälpa och stödja lärare i deras dagliga arbete i form av handledning och framtagning av lämpligt stödmaterial. EHT finns också tillgänglig för individuella möten med eleverna i fråga om stöd av sådant som inte ryms inom ramen för det grundläggande pedagogiska läraruppdraget och kräver specialpedagogisk kompetens.

Likabehandlingsarbetet expand_less expand_more

I enlighet med skollagens allmänna råd gällande förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever, tar vi vårt ansvar för ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

I vuxenutbildningens verksamhetsidé, samt i de nationella styrdokumenten är det uttalat att vi ska vara inkluderande skola som verkar för tillgänglighet åt alla. Vår likabehandlingsplan och våra trivselregler finns uppsatta i alla klassrum på vuxenutbildningen och tas upp i samband med varje kursstart av alla lärare i varje undervisningsgrupp.

Alla medarbetare tar aktivt ansvar för att förmedla de värderingar och normer som grundar sig i likabehandlingsplanen. Vår personal förväntas ha ett gemensamt förhållningssätt och lyfter dessa frågor kontinuerligt i elevgrupperna, samt föregår med ett gott exempel i det egna bemötandet av alla.

Vår lärplattform - Vklass expand_less expand_more

I Södertälje kommun har alla skolor, oavsett skolform, en gemensam webbaserad plattform för kommunikation och lärande. Vuxenutbildningen införde Lärplattformen Vklass under hösten 2019.

Lärplattformens syfte

 • Underlätta kommunikationen mellan skola och elev
 • Höja kvalitén i undervisningen
 • Systematisera och underlätta lärarens administration, planering och undervisning

Inloggning

 • Innan kursstart får du ett mejl med användarnamn och lösenord.
 • Logga in via www.vklass.se/ och ange ditt användarnamn och lösenord.
 • Manual för inloggning hittar du HÄR

Vklass support
Larplattformen.vux@sodertalje.se

Elever och lärare berättar (Vux)

Lärare på Vux berättar


Elever berättar, Joacim


Elever berättar, Suela