Maren och Slussholmen

Mer folkliv vid Maren! Det är ledordet i arbetet med att förnya Maren och göra den till en attraktiv plats i Södertäljes stadskärna. En ny torgyta ska anläggas, bryggpromenaden ska bytas liksom delar av kajen och Marenbron. Hela området kommer också att få ny belysning.

Idag begränsas Marenplan av den dominerande serveringsbyggnaden där McDonald’s huserade och infarten till parkeringsgaraget under Kringlan-huset skär av kontakten runt Maren. Platsen upplevs som ödslig och avsides trots dess centrala läge och kulturella målpunkter runtomkring som Hebbevillan, Oktoberteatern, Sagateatern och Strandgalleriet.

Ska bli stadens framsida

Nu ska Maren fräschas upp. Platsen ska bli stadens framsida med folkliv och ett flexibelt torg som ska passa både till vardags och till evenemang med scen. Idag håller inte Maren för alltför stora folksamlingar, då den gamla kajen har en dålig spont. Även torget och bryggan är i dåligt skick och behöver bytas ut.

I ett nytt förslag till detaljplan, föreslås det att Maren ska även få ny belysning så att området upplevs som mer trivsamt och tryggt även under dygnets mörka timmar. Förutom Marenplan ska även bryggan belysas. Tillgängligheten ska bli bättre runt Maren och bryggan ska byggas utan hindrande trappor och kanter. Parkeringsplatserna vid Marenplan kommer att tas bort och istället kommer området att få mer grönska, sittplatser och gångstråk. 

En ny bro ska byggas över Maren för gång och cykel. Det politiska målet är att båtar ska kunna komma in i inre Maren, vilket kan bli möjligt med den nya bron. Utredningar och analyser kommer att visa förutsättningar för att i första hand skapa en öppningsbar bro.

Fastigheten där McDonalds tidigare låg har fått nya ägare och planarbete pågår för att utreda områdets möjligheter. Fastighetsägaren Stadsrums ambitioner är att bygga hotell och publika verksamheter i bottenplan.

Tidsplan

Projektet med att förnya Maren startade 2014 i syfte att göra det till en mer grönskande plats. Efter att platsen visat sig vara i sämre skick än vi trodde då, har projektet blivit betydligt mer omfattande.

Förnyelsen av Maren ska ske med utgångspunkt från det program som togs fram 2016. Under 2019-2020 genomfördes tekniska undersökningar som underlag för fortsatt planerande och genomförande. När detaljplanen för Tellus 5 och Marenplan är antagen kan genomförandeprocessen för kajerna och Marenplan påbörjas. Utredningarna blir också ett underlag för den fortsatta planeringen av Slussholmen, och bytet av träbryggan som löper längs Slussholmen, samt för åtgärderna av resten av kajerna, bron och gästhamnen. 

Kringelfestivalen 2012

Slussholmen

Kommunen tar över delar av Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden. När Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss kan kommunen börja anlägga en ny park och dra om vägen på Slussholmen. 

Sjöfartsverket bygger gångväg längs med hela kanalen och i samband med det vill vi knyta ihop Vänortsparken vid Hebbevillan med Slussholmen. På Lotsudden finns det ambition att ha någon form av offentlig verksamhet, typ café eller restaurang, eftersom det var ett stort önskemål i de dialoger vi har haft med Södertäljes invånare.

Arbete med en ny detaljplan och gestaltning för Slussholmen ska tas fram där vi planerar hur parken ska se ut och vad den ska innehålla, hur vägen ska gå och vilket användningsområde byggnaderna på södra Slussholmen ska ha. 

Yttre maren

I yttre Maren har kommunen börjat utreda möjligheterna för en ny gästhamnsbyggnad. Bland annat tittar man på att flytta funktionen närmare stan. Man ska också börja titta på möjligheten att bygga bostäder eller andra typer av byggnader på marken runt om dagens gästhamn. Även möjligheterna att lägga till med turbåtar ses över.

Undersökningarna som vi gör i yttre Maren hänger ihop med de som görs i inre Maren. Arbetet med yttre Maren kommer att påbörjas efter det som ska göras i inre Maren. Nybyggnation i området kräver också en ny detaljplan, en process som i sig tar minst 1-2 år.