Marenplan - hotell och ny kajpromenad

Vid bästa läget vid Marens vatten i Södertälje centrum bygger fastighetsbolaget Stadsrum ett hotell i 16 våningar. Samtidigt kommer kommunen att rusta upp Marenplan med bland annat ny beläggning, kajpromenad, fler sittplatser, grönska och belysning.

På denna sida kan du läsa en kortare sammanfattning av planerna för hotellet och omvandligen av Marenplan. Tidsplanen för byggnationen hittar du längre ner på sidan. 

Vy visar den tänkta gestaltningen på våning tre med takterrass som avsedd för öppen publik area. Illustration: Fojab.

Hotellet

Våren 2018 köpte Stadsrum Fastigheter AB Kringlanhuset, Tellus 5, som även innefattar tomten vid Maren, det tidigare ”McDonaldshuset”. Hotellet ska drivas av Clarion.

Den nya byggnaden ska skapa en levande mötesplats med mycket folkliv, där staden öppnas mot vattnet. Planen för det nya hotellet är att det ska kunna användas av både Södertäljebor och besökare. Det ska vara ett landmärke för staden, beläget på en av Södertäljes mest populära platser.

- Vi vill att denna plats ska bli Södertäljes nya vardagsrum, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum fastigheter.

I utformningen av det nya hotellet har man lagt mycket fokus på att byggnaden ska uppfylla syftet med god arkitektur, presentera sin tid samt tar hänsyn till stadsmiljön och omkringliggande fastigheter.

Hotellbyggnaden i korthet:

 • 184 hotellrum
 • Totalt sju restauranger på olika våningsplan 
 • Eventlokal med bland annat bowling 
 • På högsta våningen med utsikt över Marenplan planeras en 500 kvm stor takterrass med skybar och restaurang 
 • Terrassen på våning tre löper runt hela huset och öppen för alla. Här ska också finnas också en uteservering
 • Entréer på flera våningsplan ska skapa ett naturligt stråk ner till vattnet 
 • Bottenytor och publika våningsplan ska upplevas som öppna och tillgängliga för alla

Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Marenplan och hotellet. Illustration: Fojab.

Marenplan och kajpromenaden

Marenplan är en favoritplats för många Södertäljebor, men som under många år inte utnyttjats till sin fulla potential.

Målet med den nya gestaltningen är att skapa en vacker, trygg och trivsam plats som både kan användas för stora evenemang och som en plats för vila och umgänge. Den storslagna karaktären vill vi bevara men också komplettera med mer mjuka och småskaliga inslag.

3_från slussgatan_1200x550.jpg
Vy från Slussgatan med hotellet till höger. Illustration: Systra.

Marenplan i korthet:

 • Marenplan får fler sittplatser, fler träd och grönska, samt ny belysning. 
 • Den öppna ytan nedanför Marentrappan behålls för att fortsatt kunna användas för konserter och evenemang
 • En vattenspegel som belyses kvällstid placeras nedanför Marentrappan. Denna yta kan anpassas för att under vintern plogas på eller ställa en scen på.
 • Kajen byts ut och trappar ner mot vattnet, vilket skapar ytterligare sittplatser runt hela inre Maren.
 • Tullgränd öppnas upp med mer belysning från hotellets glasade väggar gör platsen tryggare och mer inbjudande
 • Det skapas mer plats för uteserveringar vid Tullgränd och framför hotellbyggnaden
 • Marenplan kommer att få helt ny beläggning

2_från tullgränd_1200x550.jpg

Vy från Marentrappan, med hotellet och uteserveringar till vänster, en bredare kaj med perennrabatter och fler sittplatser. Illustration: Systra. 

Vanliga frågor och svar expand_less expand_more
Behövs det verkligen fler hotell i Södertälje? expand_less expand_more

Fastighetsägaren Stadsrum har gjort en analys av behovet av hotell i Södertälje och har sett att det finns en marknad för den typen av hotell som de bygger.

Hur har arbetet med parallella skisser gått till? expand_less expand_more

Eftersom den här platsen är så viktig för Södertäljeborna så beslutade politiken om parallella skisser skulle tas fram. Detta arbete har skett under detaljplaneprocessen. Tre förslag togs fram av tre olika arkitekter och efter arbete i arbetsgrupp med projektets huvudarkitekt och samhällsbyggnadskontoret valdes ett av förslagen. Efter avstämning med Stadsbyggnadsnämnden kom detta att bli det förslag som förordades och som arkitekten tillsammans med kontoret fortsatte att utveckla. Motiveringen var att detta förslag var mest stadsmässigt och anslöt bäst till platsen och de befintliga byggnaderna. Även volymerna justerades under skissarbetet för att bättre knyta an mot staden.

Varför är hotellet så högt? expand_less expand_more

Den här platsen är utpekad i Stadskärneprogrammet som lämplig för högt hus och här finns det en politisk vilja att ha en byggnad som utmärker sig och utgör en markering av Södertälje centrum. Byggnaden ska vara ett landmärke i staden. Om det blir ett högt hus i norra delen av stadskärnan kommer dessa fungera som pandang till varandra och markera stadskärnans samt kanalens sträckning.
Vid Luna planeras idag för högre byggnader, vilket gör att denna byggnad inte kommer att bli ensam. Höjden är också ett resultat av det antal hotellrum som behövs för att det ska finnas ekonomisk bäring.
Byggnaden trappas ner mot Maren, vilket innebär att fasaden närmast kajen bara kommer att vara tre våningar hög.
Även fast byggnaden blir hög kommer byggnaden att samspela med staden genom skalor, höjder och materialval. Fasaderna runt om byggnaden ska upplevas som framsidor, så att det egentligen inte ska finnas någon baksida på byggnaden.

Varför ska ni ta bort så mycket av vattenspegeln i Maren? expand_less expand_more

Vi är tvungna att bredda kajen för att få plats med ett antal viktiga funktioner, både rent tekniskt och säkerhetsmässigt, men också för att kunna skapa liv på platsen. Det behövs utrymme för att människor ska kunna vistas där. Här planeras för uteservering vid restaurangerna och separata sittplatser och gångstråk längs vattnet. Det behöver också finnas plats för räddningsvägar för räddningstjänst samt växter och träd som tar hand om regnvatten. Om vi inte breddar kajen kommer platsen upplevas väldigt trång och det finnas inte plats att skapa fungerande umgängesytor, sittplatser och gångvägar. Ytan framför hotellet är också ett viktigt stråk för att binda samman Marenplan och centrum med Slussholmen.
Något som också är viktigt är att ytan har rätt proportioner mot den nya byggnaden. ”Foten” vid en byggnad måste förhålla sig till byggnadens höjd för att inte upplevas som trång. Att känna att platsen är balanserad med harmonisk är viktigt för att man ska vilja uppehålla sig här.
Anledningen till att vi gör en så stor satsning på Maren är att vi vill skapa en yta där människor kan vistas och trivas. Syftet med att flytta garageinfarten bort från Maren är att det ska finnas plats för folkliv vid Maren. Om vi inte breddar kajen kommer det inte finnas någon plats för människor att vara i bästa söderläge på Maren.

Hotellet kommer att förstöra min favoritplats, Maren! expand_less expand_more

Vi gör den här satsningen på Maren just för att det ska bli en ännu trevligare plats att vistas på! Fler sittplatser, mer grönska, ny kajpromenad, ny belysning och ny beläggning. Dessutom uteserveringar vid restaurangerna. Maren kommer att tillföras mycket nytt och vi tror att det kommer att bli en ännu mer inbjudande plats än idag.
Självklart kommer det att bli stökigt under några år när det byggs om, men när allt sen är klart kommer man att kunna njuta av Södertälje centrums bästa läge igen.

Hotellet är bara till för besökare, inte för oss Södertäljebor expand_less expand_more

Det stämmer inte. Både hotellet och Marenplan ska utformas så att det blir en plats för både besökare och Södertäljebor. Maren ska fortsätta vara Södertäljebornas vardagsrum mitt i staden. Hotellet kommer att ha tre restauranger och en evenemangslokal. Marenplan kommer att rustas upp och bli en mer inbjudande plats. Ambitionen är att skapa en plats för folkliv där alla människor kan trivas.

Håller verkligen marken för att bygga ett hotell på den platsen? expand_less expand_more

Under 2020 har man gjort geotekniska undersökningar som visar hur marken på platsen ser ut. Markförhållandena är inte de enklaste, men exploatören är medveten om detta och kommer att kunna grundlägga sitt hus. Det har skett på andra platser i Sverige som har samma typ av mark.

Jag har hört att Maren sjunker, stämmer det? expand_less expand_more

Maren är en vik och den sjunker inte. Kajen längs Marenplan är i dåligt skick, men den kommer att bytas ut. Undersökningarna som har gjorts gör att vi tar rätt beslut när det kommer till konstruktion och grundläggningsmetod för den nya kajen.
Vi vet att det är djupt ner till fast botten och därför har vi redan från början med oss kompetenta konstruktörer som kommer att ta fram en lösning som fungerar för dessa förhållanden.

Hur många restauranger ska finnas i hotellet? expand_less expand_more

Det kommer att finnas 7 restauranger i hotellet, inklusive en sky bar på högsta våningen. 

När blir hotellet klart? expand_less expand_more

2025 ska hotellet stå klart. Det gäller också för ombyggnationen av Marenplan, som kommunen genomför.

Vad händer nu?

Hotellet och Marenplan beräknas vara klara under 2025. Läs mer om vad som är på gång år för år i tidsplanen nedan. 

Tidsplan

Arbeten utförda under 2022 expand_less expand_more
 • Rivning av McDonalds-byggnaden
 • Spontarbete mot Ekdalsgatan
 • Ledningsarbete i Ekdalsgatan och framför nya hotellet mot Maren
 • Provpålning och mätningar inför kommande pålningsarbete för hotellet. Resultatet visar att det finns rätt förutsättningar för fortsatt pålning ner till 20-25 meter i marken.
Arbeten utförda under 2023 expand_less expand_more
 • Arkeologiska utgrävningar utfördes i inre Maren. 
 • Telge nät utförde ledningsarbeten i Marenområdet för el samt vatten och avlopp.
 • Södertälje kommun utförde förberedande arbeten på Marenbron för att den lättare ska kunna öppnas under den stora entreprenaden i höst. 
 • Hotellet: Under sommaren utförde Stadsrum pålningsarbete i marken
 • Fortsatt grundläggning av hotellet samt betongarbeten
2024 expand_less expand_more
 • Hotellstommen byggs, våning för våning. Färdigbyggda badrum lyfts in med lyftkran. Fasaden kommer på plats. I slutet på augusti 2024 kommer hela byggnaden att vara rest och man börjar med interiören.
 • Upphandling av entreprenör för kommunens entreprenad av Marenplan är klar och tilldelning är gjord. Entreprenör för kajentreprenaden blir JV AB. Kajarbeten med spontning och betongarbeten inleds så fort entreprenör är på plats, preliminärt under sensommaren 2024. Konstruktion för ny fontän byggs på Marenplan. 
 • Större delen av Marenplan kommer att stängas av när kommunen inleder sin entreprenad. Detta gäller fram till 2025. Läs mer om vilka avstängningar som gäller här.
 • Parkeringen vid Hebbevillan/Barolo kommer till största del att stängas av, några p-platser kommer att finnas tillgängliga för restaurangernas gäster. Övrig yta kommer att upptas för byggprojektets entreprenad.
2025 expand_less expand_more
 • Nya ytskikt/beläggning, planteringar för växter, bänkar, bord och belysning för Marenplan.
 • Hotellet och Marenplan beräknas vara klara.  

Det nya gestaltningsförslaget för Tullgränd. Illustration: Fojab.

Läs mer

Här kan du läsa detaljplanen

Läs mer om varför kajen behöver breddas

Läs mer om utvecklingen av Maren och Östra delen av stadskärnan

Läs också om planerna att bygga flera nya hotell i Södertälje

Tidigare publicerade nyheter:

2023-02-13: Detaljplanen vinner laga kraft

2019-11-28: Clarion ska driva hotellet vid Maren

2018-05-28: Klart för nästa steg i utvecklingen av Södertälje centrum


Hotellet sett från kajpromenaden. Illustration: Fojab

tellus_webb1.jpg