Historiska Maren

Sjön Maren på 1980-talet från ovan

Maren är en av Södertäljebornas favoritplatser och både idag och genom historien har den betytt mycket för stadskärnans identitet.

Maren är en rest av den öppna vattenförbindelse som en gång förenade Mälaren med Saltsjön. På 1000-talet skedde en landhöjning som försvårade passagen med fartyg. 

Från Maren ledde förmodligen två vattenleder genom platsen för den nuvarande stadskärnan. En ungefär i samma sträckning som Storgatan, och den andra i liknande sträckning som den nuvarande kanalen. På en karta från 1648 kallades Maren för Saltsjön och här syns också landområdet både söder och öster om Maren, det som vi idag kallar Slussholmen.

Efter stadsbränder på 1600-talet togs en ny stadsplan fram där kvarteren mellan kyrkan i norr och Maren lades ut i en rutnätsplan. Under både 1600 och 1700-talet gjordes försök att gräva en ränna för att kunna reglera Mälarens vattenstånd, men först år 1819 kunde vattenförbindelsen åter öppnas. Då hade man arbetat med kanalen sedan 1806.

Maren genom historien - tidslinje expand_less expand_more

• Järnåldern: Maren är en rest av det vattendrag som fanns mellan Östersjön och Mälaren fram till sen järnålder. Vattendraget var en betydelsefull vattenväg för transport och handel i hela Mälardalsområdet.

• 1000 e Kr. Platsen uppgrundades, det vill säga att en landhöjning gjorde att vattendraget blev fastland. Båtar drogs på stockar över den uppgrundade landtungan. Detta kan ha gjort att fler bosatte sig på platsen, som blev en viktig mötespunkt tack vare sitt utmärkta läge.

Orig471.JPGBilden visar inre Maren, ungefär vid Saltsjötorget. Nuvarande Marenplan. Okänt årtal.

• 1500-talet. Hertig Karl lät anlägga en hamn och en utskeppningsplats i Södertälje.

• 1600-1800-talet. År 1610 utfärdade hertig Karl en befallning om att bygga en kanal. Först år 1806 påbörjades byggandet av kanalen, som invigdes år 1819. Kanalen genom staden var smal och slingrande.

GGr4302.JPGBilden visar utsikt från Marens östrasida 1860. S:ta Ragnhilds kyrka innan branden. Gamla Flickskolan och kyrkan är de enda kvarvarande byggnader på bilden. Efter oljemålning av C. Rothsten. 

Tb_diaB6_9.JPGBilden visar gamla kanalen vid villa Breidablick. Namnet Breidablick kommer från den nordiska gudasagan där gudarnas utsiktstorn hette just Breidablick. Huset med tornet revs på 1920-talet. Okänt årtal och fotograf.

• 1878. Södertälje fick rätt till handel och sjöfart med andra länder. I samband med detta ökade trafiken och stadens hamninkomster.

• Sekelskiftet 1800/1900. Stadskärnan moderniseras då tidigare trähus rivs. I stället byggs stenstadsbebyggelse med gårdar som vänder sig mot Marens vatten.

Vy181.JPGBilden visar Saltsjötorget som senare benämns Marenplan. Längst upp i höga huset till vänster fanns Maria Hallströms Fotoatelje. Huset kallas ibland för Mattsonska huset. Mattson var byggherren som lät uppföra huset i början av seklet. Huset hade då en av stadens första elektriska hissar. Bildens årtal är efter 1917 och före 1940, fotograf okänd.

• 1924. För att kunna ta emot större fartyg påbörjades en ombyggnad av kanalen år 1916 och år 1924 öppnades den nuvarande kanalsträckningen. Den kom att få en stor påverkan på stadsbilden genom sin nya, rakare och bredare sträckning.

• 1960-talet. Södertälje genomgår en stadsförnyelse i samband med den industriella utvecklingen i staden efter andra världskriget. Södertälje fick ett stort behov av arbetskraft och många flyttade hit. Stadskärnan förnyades och den småskaliga trähusbebyggelsen på den östra sidan av inre Maren lämnade plats för parkeringsytor, medan bebyggelsen längs norra kajkanten revs för uppförandet av Kringlans parkeringsgarage med bensinstation och bilhandel.

 

Orig470.JPGSjön Maren, med båtar vid kajen. Okänt årtal, fotograf Fritz Pettersson.

• Slutet av 1980-talet. Marenplan omgestaltas. Den breda trappan ersätter en smalare trappa kring mitten av 1990-talet och det så kallade McDonald's-huset uppförs några år därefter.


Tha8.JPG

• 2020-talet. Fastighetsägaren Stadsrum köper fastigheten där McDonald's tidigare låg, och en ny detaljplan tas fram för både hotellfastigheten och Marenplan.


mcdonalds3.jpg
2022 rivdes den gamla McDonald's-byggnaden för att ge plats åt det nya hotellet. Foto: Södertälje kommun. 

• 2023. Byggnation av både hotell och ombyggnation av Marenplan startar. Förväntas vara klart 2025.

Kulturmiljön runtom Marenplan expand_less expand_more

Marenplan, som tidigare kallades för Saltsjötorget, har varit hamnanläggning till Södertälje gamla kanal. Maren bildar ett tydligt stadsrum i Södertälje stadskärna kring vattenspegeln och omges av en varierad bebyggelsemiljö från olika tidsperioder.

Orionkullen, med sin bebyggelse från 1700-talet, är ett tydligt historiskt blickfång som ger platsen ett tidsdjup tillsammans med resterna efter åsen. Kring hamnrummet ligger kvarteret Castor i norr med bebyggelse från 1920–1930-talet. Den tidigare McDonald's-byggnaden tillkom på 1990-talet, men revs under 2022 för att ge plats för det nya hotellet.

Den breda trappan från Järnagatan leder ner till Marenplan och längs östra sidan av vattnet ligger kvarter med bebyggelse från 1800- och 1900-talet. Dessa består av flerbostadshus med putsade fasader och tydliga arkitektoniska element för jugend och klassicism. Söderut finns villor från 1800-talet.

maren074.jpg

Slussen är en mycket betydande verksamhet för stadens historia och har använts länge, ända fram till idag. Slussholmen har en rad bevarade byggnader kopplade till slussningen som tillsammans utgör en mycket viktig kulturhistorisk bebyggelsemiljö för Södertälje.

Nu ska, utöver Marenplan, även Slussholmen göras om, läs mer om det här.

TaljeVyk03.jpg

Acc.nr1978_2.JPG

FP254.JPG

Tb_BL313.JPGSkridskobanan på Maren, januari 1903.