Stadspark på Slussholmen

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken ska bli en oas med aktiviteter för alla – mitt i staden och precis intill vattnet.

En ny detaljplan för Slussholmen håller på och tas fram. Här ska anäggas en ny stadspark i Södertälje, en plats för vila, rekreation och möten för Södertäljebor och besökare.

När Trafikverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss kommer verket att flytta lagerverksamheten från området. Kommunen  kommer då att köpa större delen av Lotsudden av Sjöfartsverket, inklusive de byggnader som finns på området.

Tanken på ett nytt Slussholmen har funnits länge och 2014 anordnade man en dialog på Södertäljefestivalen kring hur Södertäljeborna vill att Slussholmen ska se ut och vad som ska finnas där. Därefter har man haft fler mindre dialoger och fokusgrupper. Nu kan många av de önskemålen bli verklighet, och återfinns i det gestaltningsförslag som tagits fram.

Många lämnade förslag och synpunkter om hur de skulle vilja utveckla den framtida mötesplatsen. En del vill kunna fika och äta här, andra vill kunna dansa eller leka i en lekpark. En stark önskan har varit hängmattor vid bryggan, över vattnet. Många vill att det ska finnas något att göra i parken året om.

Om gestaltningsprogrammet

Så här blir nya Slussholmen expand_less expand_more

Gestaltningsförslaget visar hur parken kan se ut när detaljplaneförslaget vunnit laga kraft.

På det nya Slussholmen ska man lätt kunna gå längs vattnet, bland annat på den nya bryggpromenaden som blir bredare än dagens brygga. En amfiteater med gradänger kommer bidra med många sittplatser och möjlighet att se vattnet från olika nivåer.

Vid Lotsudden kommer det att finnas hängmattor över vattnet vid bryggan. Här kommer också en bit av den naturliga strandkanten bevaras, även om bad inte är lämpligt i Maren. På Lotsudden kommer det även att bli någon form av café/restaurangverksamhet, och platsen runtom kommer fortsatt vara offentlig även för de som inte köper något i restaurangen.

En körsbärsträdsträdgård föreslås liksom en perennrabatt, och gräsytorna kan nyttjas till spontana bollspel eller picknick. Utöver detta planeras också en lekplats, vars utformning och innehåll tas fram efter förslag och önskemål från dialog med barn och unga.

Vägen som idag går genom Slussholmen föreslås dras om, så att den går närmare kanalens sida och därmed skapas mer parkmark närmare inre Maren. Slussholmen kommer, när den är färdigbyggd, att bilda ett långt, grönt stråk från parken vid stationsplan (idag kallad stadsparken), via Borgmästarparken, Slussholmen och Kusens backe. Södertälje kommer få en ny, stor stadspark med nära kontakt med vattnet.

Visionen för Slussholmen expand_less expand_more

Slussholmen kommer i framtiden vara en viktig samlingsplats för Södertäljeborna. Här kommer en park samsas med ett levande och synligt verksamhetsområde för Södertälje sluss. Den ska vara en minnesvärd plats som representerar Södertälje - både för medborgare och besökare. Här ska finnas saker att göra för alla åldrar där barn har fått ett särskilt fokus då de saknas i övriga stadskärnan. Platsen ska bjuda på ett spann från vila till fest för helg och vardag och locka folk under alla årstider.

På Slussholmen ska historien och vattenkontakten vara synliga för alla besökare att tolka in. Då kanalen är en viktig del av Södertäljes av tillkomst och historia ska detta lager vara tydligt i hela parken.

Sluss_5K_A05_M-nyréns_600.jpg

På Lotsudden kommer det att finnas café/restaurangverksamhet. Visionsskiss: Nyréns arkitekter.

Ny detaljplan för Slussholmen

Arbete med en ny detaljplan och gestaltning för Slussholmen påbörjades under 2021. Vi planerar hur parken ska se ut och vad den ska innehålla, hur vägen ska gå och vilket användningsområde byggnaderna på södra Slussholmen ska ha. 

Arbetet med Slussholmen ska synkas med det arbete som görs vid Maren, där ett hotell ska byggas och Marenplan ska få nytt utseende. 

I arbetet med det nya Slussholmen har man arbetat efter fyra större mål:

  • En synliggjord kulturmiljö
  • Platser för alla och särskilt för barn
  • Parkvänliga men bibehållna trafikförutsättningar
  • Ökad vattenkontakt och tillgängliga grönytor

Natur i stadsrummet

Södertälje växer och vi blir allt fler. Naturen ska inte sluta vid stadsgränsen utan integreras i stadsrummet. Att anlägga en park på Slussholmen är ett sätt att öppna staden mot vattnet och stärka kopplingen till de nya gång- och cykelstråk Sjöfartsverket ska anlägga längs Södertälje kanal när ombyggnaden av kanalen och slussen är klar.

Slussholmen kommer tillsammans med Marenplan, Stadsparken och Kusens backe utgöra ett allmänt grönt stråk. Här ska finnas varierade parkkaraktärer med något för alla.

Slussholmen_översikt_1200.jpg

Vem bygger?

Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av parken.

Tidsplan

Detljplaneförslaget var ute på samråd 11 januari till 22 februari 2024. Du kan läsa planhandlingarna här. Nu sammanställs synpunkterna och förslaget bearbetas inför granskning. 

Parken kommer att börja anläggas efter att Trafikverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss.

Vill du veta mer?

Läs alla planhandlingar och gestaltningsprogrammet här

Läs mer om hur lekplatsen ska se ut

Läs om kommunens översiktsplan och program för stadskärnan

Höst på Lotsudden_SYSTRA_600.jpg

Hängmattor över vattnet var ett av önskemålen som kom fram under medborgardialoger med invånare. Visionsskiss: Systra. 

Vinter på Marengläntan_SYSTRA_600.jpg

Vision över hur det nya Slussholmen kan se ut på vintern. Visionsskiss: Systra