Detaljplan för Slussholmen

Detaljplan för park på Slussholmen

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att göra Sluss­holmen tillgänglig för allmänheten genom att möjliggöra parkmark samt en mindre yta för restaurangverksamhet inom Slussholmens södra del, Lotsudden. Planen syftar också till att ge förutsättningar för verksamhet för sluss och sjöfart, samt ändra markanvändningen på omgivande natur- och parkmark från verk­samhetsområde till dagens faktiska markan­vändning. Övergripande för hela planområdet syftar planen till att skydda och bevara den befintliga värdefulla kulturmiljön.

Huvuddragen i förslaget

All mark inom planområdet är idag planlagd som verksamhetsmark. Den nya planen medger verksamhetsmark, men en stor del av planområdet får i den nya planen nya användningsområden.

Ny stadspark på Slussholmen

Slussholmen planeras för att bli Södertäljes nya stadspark. Den nya parken på Slussholmen är en del i arbetet för ett attraktivare Södertälje och utvecklingen av centrum. Parken som ligger mitt i staden, mitt i vattnet, planeras rymma en ny lekplats, ny bryggpromenad med flera nya vistelseplatser, en amfiteater och ett öppet parkrum.

På Slussholmens södra del, Lotsudden, planeras det för en ny restaurang- eller caféverksamhet i dagens befintliga verkstadsbyggnader.

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för parken där utformningen är beskriven mer detaljerat.

Kulturmiljö

Hela miljön på Slussholmen är av högt kulturhistoriskt värde. Slussmiljön som är från 1924 är mycket välbevarad och den är unik nationellt. Den nya detaljplanen har flera bestämmelser som syftar till att bibehålla kulturmiljön och undvika negativ påverkan på denna.

Verksamhetsområde för Slussen

Slussen är under ombyggnad, som är ett led i att förbättra säkerheten och framkomligheten i farlederna gen

om Södertälje kanal och Mälaren. En ny bro över kanalen kommer att byggas strax söder om dagens befintliga. Nya byggnader kommer att uppföras inom verksamhetsområdet på östra sidan av kanalen.

Omgivande natur- och parkmark

Marken öster om verksamhetsområdet på kanalens östra sida föreslås planläggas som natur samt park. Detta görs för att bekräfta dagens faktiska användningar, men även för att skydda och bevara Kusens backe med sina höga natur- och rekreationsvärden samt parken med skulpturerna Solspann av Władysław Hasior.

Läs mer

Läs en sammanfattning av förslaget på Södertälje växer.

Läs mer om lekplatsen här.

Tidplan

Samråd genomfördes 11 januari-22 februari 2024

Granskning beräknas ske kvartal 1 2025

Antagande beräknas ske kvartal 4 2025

Detta pågår just nu

Vi bearbetar förslaget efter inkomna yttranden under samrådet. 

Film

Se en sammanfattande film om detaljplanen och hur parken ska gestaltas:

 

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje