Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

Gång och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. Programmet föreslår, bland annat, 18 nya vistelseplatser längs stråken med möjlighet till rekreation av olika slag.

Upprustningen av gång- och cykelstråken innebär flera åtgärder för att ge en fler och trevligare möjligheter att njuta av Kanalmiljön. För att stråken ska kunna användas året runt kommer gång- och cykelvägar att asfalteras. Det är en förutsättning för att kunna snöröja vägarna vintertid. För att ge alla möjlighet att njuta av kanalutsikten kommer det att finnas olika typer av vistelseplatser utefter stråken, exempelvis:

  • I närheten av badhuset planeras ett utegym, 60 meter springbana samt en vistelesplats med bänkar och picknickbord.
  • En större kajyta i direkt anslutning till vattnet med sittplatser i trä planeras vid slussbron Nedanför Hasiors hästar. På kajytan varvas trädäck med stenbeläggning och växtlighet – här kommer även en boulebana anläggas.
  • På kanalens östra sida, mitt emot Wendela hebbes hus, kommer en läktare i trä integreras i landskapet, varifrån man får utsikt över kanalen och mot staden.
  • Kanalholmen blir nåbar med två gångbroar från kanalstråket. Här planeras ängsytor med sittplatser i trä för att besökare ska kunna sätta sig ner och njuta av kanalutsikten.
  • I slutet av kanalstråken, längst söderut, kommer både den västra och östra sidan ha vistelseplatser med sittplatser i trä. Den östra sidan kommer dessutom ha ett utegym i anslutning till stråket som kopplas samman med en gång- och cykelväg till Östertälje.

Färgerna på visteleplatsernas och stråkens möbler och andra föremål ska hämta inspiration från sjöfarten och dess sjömärken. Till exempel möblerna i grönt, som styrbords sjömärke, och gymredskapen i rött, som babords sjömärke.

Nya träd, buskar och blommor planeras längs med Södertälje kanal och sluss. Dessa ska vara en palett av växter som ska göra kanalstråket sammanhängande med en enhetlig karaktär. Växterna ska skifta med årstiderna i en variation av dofter och kulörer.

Här föreslås till exempel Flikbladig gråal, Ornäsbjörk och Prydnadskörsbär bland trädsorterna. Liten rönnspirea, Prydnadssnöbär och Skogsolvon som exempel på buskar samt olika grässorter och perenner som komplement. Längs med kanalslänterna planeras även anläggning av partier med ängsytor för att ge pollinatörerna chansen att hitta nektar i staden.

Södertälje kommun har samarbetat med Sjöfartsverket i gestaltningsprogrammets framtagande för att säkerställa kvalitén på vistelseplatserna. Sjöfartsverket ska utföra upprustningen av stråken och bygga vistelseplatserna vilka kommer att skötas av kommunen efter färdigställande.

linje.png

Kajyta vid slussbron

slussbron.jpg

slussbronritning.jpg

linje.png

Kanalholmen

Kanalholmen

holmenritning.jpg

linje.png

Utsiktsplats och läktare

laktare.jpg

laktareritning1.jpg

laktareritning2.jpg

*Illustrationer framtagna av Sweco för Sjöfartsverket och Södertälje kommun

linje.png

Tidsplan

Trafikverket och Sjöfartsverket arbetar med kanalstråken parallellt med slussbygget och beräknas vara klar enligt deras tidplan.

Vill du veta mer?

Läs mer om Sjöfartsverkets Mälarporjekt, där Södertälje sluss ingår.