Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

Gång- och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. När kanalpromenaden är klar har 18 nya vistelseplatser med inslag av rekreation tillkommit.

I samband med Trafikverkets ombyggnation av Södertälje kanal samarbetar de med Södertälje kommun för att skapa ett sammanhängande kanalstråk med trevliga ytor längs vattnet. En bryggpromenad, asfalterade gång- och cykelvägar, sittplatser och mindre parkytor är något som kommer att bli klart allteftersom att Trafikverket färdigställer projektet.

Sträckorna som ska upprustas går från Bergvik till piren i Östertälje, från Västra Mälarehamnen i Norra delen av stadskärnan till Vänortsparken och från Gästhamnen till industriområdet i Södertälje hamn. Upprustningen av gång- och cykelstråken innebär flera åtgärder för att ge en fler och trevligare möjligheter att njuta av kanalmiljön. För att stråken ska kunna användas året runt kommer gång- och cykelvägar att asfalteras på de flestsa av sträckorna. Det är en förutsättning för att kunna snöröja vägarna vintertid. Alla sträckor kommer att belysas.

Illustration: Trafikverket.


Arbetet kommer att färdigställas i fyra etapper:


Etapp 1, Slussbron- Bergvik

En bred gång- och cykelbana som snöröjs kommer att sträcka sig längs Sjöfartsverkets slussområde under Kusens backe och ansluta till Bergviksgatan norr om Mälarbron. Förutom att det finns sittplatser utplacerade längs sträckan kommer en stor amfiteater/läktare att byggas där man kommer att kunna sitta i kvällssolen och titta på båtarna.


Etapp 2, Vänortsparken- Västra Mälarehamnen

På den här sträckan kommer en bryggpromenad att anläggas för att Södertäljeborna ska kunna komma nära vattnet. Promenaden går nedanför Orionkullen, ut på Kanalholmen, under Mälarbron och ansluter vid 1819 års sluss i Västra Mälarehamnen. Vid Kanalholmen kommer du att kunna ta trappan upp till Västra Kanalgatan. Vid Vänortsparken och på Kanalholmen kommer det att placeras ut sittplatser. På Kanalholmen kommer också nya träd att planteras då vissa av de äldre behöver tas ner. 1819 års sluss får en mindre upprustning där de gamla strukturerna tas fram.


Etapp 3, Slussbron- Piren i Östertälje 

Precis under Slussbron kommer det att anläggas en kaj där du kan titta på båtarna som slussas. Utsiktsplatsen som redan är byggd kommer att gå ut ovanför den och vara öppen för allmänheten. Mellan dem kommer gång- och cykelstråket att starta. Även denna sträcka snöröjs på vintern. Ett par 100 meter bort anläggs en mindre park med utegym, nedanför gamla ridhusplan. Det här utegymmet har mest fokus på klättring och kroppsövningar. Även vid piren i Östertälje byggs en mindre park med ett utegym. Det utegymmet har mer fokus på mindre rörelser och ska kunna användas av de som har lite svårt att röra sig. På den här platsen kommer det finnas sittplatser där man kan titta ut över Igelstaviken och en volleybollplan kommer att anläggas.


Etapp 4, Gästhamnen- Industriområdet i södra

En gång- och cykelbana som snöröjs kommer att sträcka sig längs vattnet under Värdsholmen och Hälsokullen. När det nya bostadsområdet Uthamnen byggs så ansluter kommunen resten av sträckan dit, fram till dess kommer man kunna ta en tillfällig väg upp till Hälsokullen. Sträckan börjar och avslutas med sittplatser. När bostadsområdet Uthamnen byggs anläggs här ett minitorg med bänkar och träd som avslutning på kanalpromenaden. 

Kartbild: Sjöfartsverket/Trafikverket

 

Med inspiration från sjöfarten 

Färgerna på vistelseplatsernas och stråkens möbler och andra föremål ska hämta inspiration från sjöfarten och dess sjömärken. Till exempel möblerna i grönt, som styrbords sjömärke, och gymredskapen i rött, som babords sjömärke.

Nya träd, buskar och blommor planeras längs med Södertälje kanal och sluss. Dessa ska vara en palett av växter som ska göra kanalstråket sammanhängande med en enhetlig karaktär. Växterna ska skifta med årstiderna i en variation av dofter och kulörer.

Här föreslås till exempel Flikbladig gråal, Ornäsbjörk och Prydnadskörsbär bland trädsorterna. Liten rönnspirea, Prydnadssnöbär och Skogsolvon som exempel på buskar samt olika grässorter och perenner som komplement. Längs med kanalslänterna planeras även anläggning av partier med ängsytor för att ge pollinatörerna chansen att hitta nektar i staden.

 

linje.png

Kajyta vid slussbron

slussbron.jpg

slussbronritning.jpg

linje.png

Kanalholmen

Kanalholmen

holmenritning.jpg

linje.png

Utsiktsplats och läktare

laktare.jpg

laktareritning1.jpg

laktareritning2.jpg

*Illustrationer framtagna av Sweco för Sjöfartsverket och Södertälje kommun

linje.png

Tidsplan

Etapperna färdigställs i ordning enligt Trafikverkets tidplan och beräknas vara klart under 2025.

1.    Slussbron - Bergvik - klart vår 2024
2.    Vänortsparken/Hebbevillan - Västra Mälarehamnen (inkl bryggor ut till Kanalholmen) - klart vår 2025
3.    Slussbron - stenpiren Östertälje - klart vår 2025
4.    Gästhamnen - industriområdet i Södertälje hamn/Hälsokullen – klar hösten 2025

Vill du veta mer?

Läs mer om Trafikverket ombyggnad av Södertäljes sluss och kanal

Illustration: Trafikverket

Illustration: Trafikverket

Illustration: Trafikverket

Illustration: Trafikverket