Infrastruktur

Större möjligheter till hållbart resande på Nyköpingsvägen

Med ett stort statligt stöd kan nu Södertälje kommun göra flertalet åtgärder som förbättrar möjligheterna till ett snabbt och hållbart resande på Nyköpingsvägen. Satsningen omfattar gång-, cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder för att öka framkomligheten och underlätta pendlingen till de stora arbetsplatserna med tåg och buss.

Framtidens kollektivtrafik i Södertälje

Den största satsningen på kollektivtrafik någonsin i Södertälje – det är målet när Region Stockholm, Nobina och Södertälje kommun går samman för att skapa framtidens kollektivtrafik i Södertälje. Det ska bland annat leda till förbättrad arbetspendling till och från Södertälje, kortare restider med buss inom kommunen och en utvecklad landsbygdstrafik.

Mälarprojektet – sluss och kanal

Södertälje sluss och kanal ska förnyas och med det arbetet kommer säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Det är Trafikverket som bygger, tillsammans med Sjöfartsverket.

Ostlänken - dubbelspårig järnväg

Ostlänken är en ny dubbelspårig järnväg som byggs av Trafikverket mellan Järna (Södertälje) och Linköping.

Nyköpingsvägen ska bli stadsgata

Södra delen av stadskärnan, från centralstation till polishuset, ska utvecklas till ett mer stadsmässigt och attraktivt område. Nu finns det förslag på att gå vidare med detaljplanering och markanvisning av området.

Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har genomfört förbättring av spår och perronger. Region Stockholm arbetar nu med att få till en ny stationspaviljong i syfte att öka service och funktion på platsen.

Ny gång- och cykelväg mot Enhörna

Nu byggs en helt ny gång- och cykelväg längs Enhörnaleden. Den kommer starta från Lina och ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid Malmsjön.

Södertälje ska bli ledande inom EU på hållbara godstransporter

Södertälje ska bli en klimatneutral kommun 2030 och ta en  ledande roll i Europa inom hållbara godstransporter.

Arbete vid gamla Halldeponin

Snart påbörjar Trafikverket och Södertälje kommun ett arbete vid den tidigare Halldeponin, beläget i Östertälje på marken intill järnvägsspåret. Södertälje kommun utför miljöförstärkande åtgärder på den gamla deponin, och Trafikverket ska utföra underhållsarbete på järnvägen.