Södertälje ska bli ledande inom EU på hållbara godstransporter

Södertälje ska bli en klimatneutral kommun 2030 och ta en  ledande roll i Europa inom hållbara godstransporter.

Södertälje kommun och Södertälje hamn har fått medel från EU för att ta fram en förstudie för att flytta över mer gods till sjöfart och järnväg, samt öka förutsättningarna för helt fossilfri godslogistik i Södertälje där även elektrifierade vägtransporter utgör en viktig del.

Södertälje kommun och Södertälje hamn har tillsammans sökt medel från EU;s CEF-fond (Connecting Europe Facility) Målen för projektet Hållbar godslogistik är högt satta, Södertälje ska: 

  • Ta en ledande roll i Europas omställning till fossilfri godshantering
  • Ha klimatneutrala transporter 2030
  • Stärka konkurrensförutsättningarna för företag primärt i Södertälje men även i Östra Mellansverige
  • Skapa optimala synergier mellan gods på sjöfart/järnväg/väg

Det nu godkända EU-projektet Hållbar godslogistik kommer att genomföra förstudier avseende hur planerade infrastrukturförbättringar kan genomföras på bästa sätt. Projektet omfattar också  att se hur olika aktörer i Södertälje kan bli ännu bättre på att samspela och tillsammans utveckla hållbara godstransportlösningar. Ambitionen är att Södertälje ska bli ett av Europas ledande exempel på hållbar godslogistik. 

Utmärkt logistiskt läge

Södertälje har ett utmärkt läge för logistik, med farled, hamn, järnvägar, motorvägar samt det stora verksamhetsområdet Stockholm Syd/Almnäs. I Södertälje finns ett flertal företag med inriktning mot godshantering och varudistribution, samt inte minst Scania som har tagit en ledande roll i att utveckla framtidens fossilfria godstransporter på väg. Flera delprojekt hos olika aktörer planeras de närmaste åren för att ytterligare förbättra infrastrukturen, och därmed stärka Södertäljes attraktivitet men också för att möta framtidens krav på mer hållbara godstransporter.

Södertälje ingår nu i ett av åtta urbana noder i det så kallade TEN-T nätet, Trans- European Transport Network. TEN-T är den storskaliga infrastrukturen i Europa, och EU har satt som mål att denna ska ställas om för att klara klimatmålen genom att med gods flyttas över till sjöfart och järnväg.

Vad händer nu?

Nu påbörjas arbete med fem olika förstudier. Förstudierna ska visa hur vi ska göra för att nå våra mål om att ställa om till hållbar godslogistik. De olika förstudierna ska utreda förutsättningarna för:  

  • Höja kajens kapacitet
  • Landström på land till fartyg
  • Ny elektrifiepår i hamnen (studera förutsättningar för utbyggnad av nuvarande kombiterminal)
  • Andra studier kring vad som behöver utvecklas utanför hamnen  

Exempel på vad som ingår i förstudien ”andra studier” är utbyggnad av laddstationer för nationell godstrafik, förbättra kopplingen mellan hamnen och Stockholm syd/Almnäs ytterligare insatser som stödjer näringslivet med mera.

I ett senare skede kommer man att ansöka om investeringsmedel för att fortsätta arbetet med att ställa om till hållbar godstrafik. 

Läs mer

2023-01-03: Södertälje söker EU-medel för att utveckla hållbar godslogistik

2023-06-09: EU-stöd till Södertälje