Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har genomfört förbättring av spår och perronger. Region Stockholm arbetar nu med att få till en ny stationspaviljong i syfte att öka service och funktion på platsen.

Trafikverket har byggt ut och förbättrad spårkapaciteten mellan Södertälje C och Södertälje Hamn. Trafikverket har även färdigställt ombyggnation av bangården, med bredare perronger och nya perrongtak.

Region Stockholm har samtidigt arbetat tillsammans med kommunen att hitta en plats för en ny stationspaviljong. Syftet med den nya paviljongen är att förbättra service och funktion för både resenärer och de som arbetar med kollektivtrafiken. Det handlar exempelvis om att få till uppvärmda väntutrymmen med tillgång till toalett för resenärerna, försäljning och avisering av biljetter till kollektivtrafiken.

Region Stockholm, Södertälje kommun och Trafikverket tog fram en principöverenskommelse om en ny stationspaviljong. När det kommunala bolaget Telge fastigheter köpte det gamla stationshuset öppnade sig dock nya möjligheter på platsen.

Genom att nyttja vissa funktioner i de befintliga husen, kan en mindre ytkrävande paviljong uppföras. Därför har parterna gemensamt fattat beslut om att upphäva den tidigare principöverenskommelsen. Arbete pågår med att ta fram ett nytt förslag och att upprätta en ny principöverenskommelse.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Att rusta och modernisera Södertälje C är en del i detta. 

De mer specifika projektmålen för Södertälje C / Stationsplan är:

  • Öka trygghet – Att skapa en säker och trygg plats.
  • Höja attraktivitet – Att nyttja den kulturhistoriska miljön samt att möta staden och vägleda vidare till stadens olika mötesplatser.
  • Säkerställa funktion – För resenärer, personal och service. Dit räknas även Region Stockholms krav på spärrlinje med väderskyddade spärrar samt Trafikverkets krav på säkerhetsavstånd bakom stoppklossarna för tågen.

Vad händer nu?

I dagsläget är det svårt att säga en tidsplan för projektet. Det pågår ett arbete med att ta fram en utredning för att ta fram ett utformningsförslag som utgår ifrån projektmålen ovan. Efter förankring mellan parterna Kommunen, Trafikverket och Region Stockholm behöver ett nytt avtal upprättas dem emellan i syfte att säkerställa finansiering och genomförande.