Mälarprojektet – sluss och kanal

Södertälje sluss och kanal ska förnyas och med det arbetet kommer säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Det är Trafikverket som bygger, tillsammans med Sjöfartsverket.

Ombyggnaden av Södertälje sluss och kanal är en del av Mälarprojektet. Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Det betyder att vattenspegeln kommer att vara oförändrad. Kanalslänterna stärks upp genom spontning.

Slussen ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny samt få en ny placering. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer både bli längre och bredare.

I arbetet ingår även anläggning av gång- och cykelstråk längs med kanalen samt två nya broar för gång- och cykeltrafikanter.

Förbättring av tillgänglighet och säkerhet

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal för vidare färd in i Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

Vem bygger?

Sjöfartsverket och Trafikverket har inlett ett samarbete kring färdigställandet av Södertäljes nya sluss och kanal. Trafikverket blir byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya anläggningen.

Tidsplan

Hösten 2016 började Sjöfartsverket bygga om Södertälje sluss och kanal. 2019 pausades projektet då samarbetet meddan Sjöfartsverket och Züblin avslutades.
Hösten 2020 inleddes ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Trafikverket Trafikverket har gjort en genomlysning av projektet i Södertälje för att ta fram en plan för arbetet framåt. 

I slutet av 2021 har entreprenörer upphandlats och arbetet med Slussen återupptas. 2022-2023 kommer spontarbete att utföras. Parallellt med detta arbetar man vidare med att bygga kanalpromenaden. 

Trafikverkets plan är att hela projektet ska vara färdigställt under 2025.

Läs mer

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Läs mer på Sjöfartsverkets sida om Mälarprojektet