Större möjligheter till hållbart resande på Nyköpingsvägen

Med ett stort statligt stöd kan nu Södertälje kommun göra flertalet åtgärder som förbättrar möjligheterna till ett snabbt och hållbart resande på Nyköpingsvägen. Satsningen omfattar gång-, cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder för att öka framkomligheten och underlätta pendlingen till de stora arbetsplatserna med tåg och buss.

I förra veckan presenterade Trafikverket vilka åtgärder som får statligt stöd via stadsmiljöavtalet för förbättringar för hållbart resande. En av satsningarna som beviljats stöd är Södertälje kommuns ansökan för ökat hållbart resande utmed Nyköpingsvägen. För att öka framkomligheten och underlätta pendlingen med tåg och buss till de stora arbetsplatserna ska man göra åtgärder som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Genom nya cykelvägar, separata busskörfält och signalprioritering för buss ska restiderna sänkas, särskilt under rusningstid. På vissa sträckor längs Nyköpingsvägen uppstår det idag trängsel och framkomlighetsproblem, och det är främst i dessa delar som åtgärderna kommer att ske.

Detta kommer leda till att bussarna får kortare restid än vad biltrafiken har idag, vilket kommer göra kollektivtrafiken till ett ännu mer attraktivt färdmedel än idag.

Tidsplan

Arbetet med att planera för åtgärderna påbörjas redan nu. Start av byggnation planeras till nästa år och beräknas vara klara senast 2027. Den långa byggtiden beror på att framkomligheten på Nyköpingsvägen måste säkerställas under byggnationen då detta är en sträcka många reser dagligen till och från sitt arbete.

Läs mer

Södertälje genomför flertalet kollektivtrafiksatsningar för ett mer hållbart resande. I december var det trafikstart för bland annat snabbussen 777 mellan Geneta och Södertälje syd som trafikeras på Nyköpingsvägen.