Östra delen av stadskärnan

Östra delen av stadskärnan håller just nu på att omvandlas till en mer attraktiv plats, med naturliga stråk till vattnet och större tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.

Södertäljes stadskärna ska vara en attraktiv plats för både boende och besökare. 

Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare. En del i det arbetet är att förvandla Östra delen av stadskärnan till en vacker plats med mindre biltrafik, ökad handel och fler möjligheter för människor att vistas på.

Nytt torg och tunnelnedfart 

Området kring Maren, Köpmangatan och Orionkullen har länge varit belastad med biltrafik med infarten till Kringlangaraget nere vid Maren. Första steget i att göra området vid Marens vatten mer tillgänglig för folkliv, serveringar och gångstråk var att skapa en tunnelnedfart som leder ner i parkeringsgaraget under Kringlan, via Västra Kanalgatan. Ett nytt torg, Kanaltorget, har byggts över tunneln, mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan. Även den intilliggande Köpmangatan  har byggts om för at och bättre gång- och cykelstråk utan biltrafik.

Nya bostäder

Nya hyresbostäder har byggts längs foten av Orionkullen, och i kvarteret Lyran finns planer på att bygga flerbostadshus. 

Nytt hotell och ombyggd Marenplan

Ett nytt hotell ska byggas vid inre Maren, med restauranger, eventlokal och 160 rum. Samtidigt ska Marenplan byggas om och få ny beläggning, mer grönska i form av träd och perennrabatter, vattenspel, ny belysning och fler sittplatser. Läs mer om dessa projekt här.

När samtliga projekt är färdigställda kommer vi att ha en stadskärna med en tydligare koppling mot kanalen och med större möjlighet att njuta av vattnet från fler platser än idag. Stadskärnan ska bli en plats där både Södertäljeborna och besökare vill vistas, dag som natt!  

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Tillsammans med angränsande projekt ska vi arbeta för att få en attraktivare stadskärna och lyfta fram Södertäljes alla fördelar med bland annat den gamla historiska staden, närheten till vatten och dynamiken med slussen mitt i staden.