Östra delen

Östra delen av stadskärnan ska bli en mer attraktiv plats, med naturliga stråk till vattnet och större tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.

Södertäljes stadskärna ska vara en attraktiv plats för både boende och besökare. Det är ett av målen i kommunens politiskt beslutade Mål och budget 2018

Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare. En del i det arbetet är att förvandla Östra delen av stadskärnan till en vacker plats med mindre biltrafik, ökad handel och fler möjligheter för människor att vistas på.

Området kring Maren, Köpmangatan och Orionkullen är idag belastad med biltrafik och infarten till Kringlangaraget är nere vid Maren. Första steget i att göra området vid Marens vatten mer tillgänglig för folkliv, serveringar och gångstråk är att skapa en tunnelnedfart som leder ner i parkeringsgaraget under Kringlan, via Västra Kanalgatan. Över tunneln, mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan, kommer ett nytt torg, Kanaltorget, att byggas. Detta kommer att knyta samman gågatan i centrum och med kanalen och Orionkullen, så att ett naturligt stråk mellan dessa platser skapas. Den intilliggande Köpmangatan ska byggas om till en handelsgata med busstrafik som idag och bättre gång- och cykelstråk utan biltrafik.

Nya bostäder byggs längs foten av Orionkullen, och i kvarteret Lyran finns planer på att bygga flerbostadshus. Fler bostäder skapar underlag för mer service och butiker. Gatumiljön ska bli vackrare och parkområden liksom gångstråk ska utvecklas.

När samtliga projekt är färdigställda kommer vi att ha en stadskärna med en tydligare koppling mot kanalen och med större möjlighet att njuta av vattnet från fler platser än idag. Stadskärnan ska bli en plats där både Södertäljeborna och besökare vill vistas, dag som natt!  

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Tillsammans med angränsande projekt ska vi arbeta för att få en attraktivare stadskärna och lyfta fram Södertäljes alla fördelar med bland annat den gamla historiska staden, närheten till vatten och dynamiken med slussen mitt i staden.

Vad händer nu?

Projektet innebär ett flertal byggnationer som sker i olika etapper. Tillsammans kommer de att bidra till en attraktiv stadskärna för både besökare och invånare.

Kanaltorget, tunnel och p-garage:
För att få bort trafiken vid infarten till parkeringshuset vid Maren byggs en tunnelnedfart till Kringlangaraget via Västra kanalgatan. Garaget i Kringlan ska byggas om för att anpassas till den nya tunneln. I garaget ska det vara enkelriktad trafik och dagens trafikljus försvinner. I samband med detta försvinner också infarten från Marenplan. Ett nytt torg, Kanaltorget, ska byggas ovanpå tunnelnedfarten mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan. Det nya torget kommer att skapa ett tydligare stråk för gångtrafiktanter från centrum ner till kanalen utan störande biltrafik.

Bostäder, fastighet Lyran: Ett flerbostadshus planeras vid nuvarande parkering på fastigheten Lyran, nedanför Orionkullen och intill Wendela Hebbes hus och restaurang Barolo. Lokaler för service och handel mot Ekdalsgatan ska byggas i bottenvåningen. Detaljplan för fastigheten kommer att tas fram.

Hotell, Tellus fastighet: Det gamla "McDonaldshuset" vid Maren föreslås  att bli hotell. Ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Tellus 5 har tagits fram. Planerna är att bygga ett hotell med plats för både restauranger och offentlig verksamhet. Läs mer här.