Så utvecklar vi staden

Södertälje ska växa med 20 000 bostäder på 20 år. Bara i stadskärnan ska några tusen bostäder byggas och förvandlingen till en mer utvidgad stadskärna är i full gång. Information kring vad vi bygger och när finns här på portalen Södertälje växer. Men varför gör vi som vi gör? Det berättar vi här.

Vi bygger inte en ny stad – vi utvecklar den vi har

Ända sedan 700-talet har Södertäljes centrala delar varit befolkade. När handelsvaror skulle skeppas till Birka, Sveriges första stad, kom de ofta söderifrån, förbi Tälje. Södertälje blev stad innan Stockholm blev det. Dokument visar att Tälje fick sina stadsprivilegier redan på 1300-talet, om inte ännu tidigare.

Något som gör Södertälje unikt är att vi har haft en kontinuerlig stadsutveckling sedan medeltiden. Det finns spår av många av dessa epoker, bland annat stenstaden från 1900-talet, tydliga spår från badortstiden och den tidiga industrialismen. Läget nära Stockholm och hela Mälardalsregionen gör Södertälje till en utmärkt plats för företagsetablering och arbetsliv. Med en befolkning som representerar nära 80 nationaliteter har vi en mångfald som gör staden färgstark och sprudlande.

- Vi brukar säga att Södertälje är en riktig stad. Till skillnad från andra kommuner i Stockholmsregionen som börjat bygga stad på senare tid, hade vi redan stad här för 1000 år sedan som vi nu ska fortsätta utveckla på ett varsamt sätt. Vi har en unik historia och en färgstark identitet med en bred mångfald. Här har vi också historiska byggnader och vatten som rinner genom staden. Detta ska vi ta tillvara på när vi utvecklar stadskärnan, säger Isak Ericsson, samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun.

Södertälje har idag nära 100 000 invånare och i staden kan man se årsringar från stadens 1100 år gamla historia i form av byggnader, ruiner och järnväg. De historiska byggnaderna ska vi bevara, men staden behöver fortsätta utvecklas och nya årsringar läggs på de äldre.

Vi vill också ta tillvara på det speciella med vår stad – att vi har vatten i stadskärnan. Det vill vi framhäva ännu mer genom att planera för en stad som öppnar sig mot vattnet. Här ska vi skapa fler mötesplatser samt gång- och cykelstråk längs med kanalen.

Varför ska vi utveckla staden?

Arbetet med att utveckla stadskärnan är ett prioriterat arbete. Att utveckla staden är viktigt, av många anledningar.

- Människor drar sig till platser där andra människor är. Det är i stan vi möter andra, det är här vi kan skapa mötesplatser för att bygga broar, berättar Isak Ericsson.

Staden är viktig också för att det är en destination för handel, men även för aktiviteter. Till staden åker vi även om vi inte vill shoppa – eftersom det är i stadskärnan saker händer. Stadskärnan är Södertäljes kokpunkt för evenemang och upplevelser. Här finns en knutpunkt för resor, liksom för näringslivet och utbildning. Staden är också en plats där många vill bo. 

För att en stad ska vara attraktiv måste alla delar finnas. Men det stannar inte där.

- För att en stad ska vara aktuell krävs att den fortsätter uppdateras och utvecklas. Södertälje har varit en framstående badort liksom en stor industriort. Idag har staden bra förutsättningar för att vara en växande kunskapsstad med ett bra handel- och serviceutbud och en stor möjlighet att bo i eller nära stadskärnan, säger Isak Ericsson.

Vart är vi på väg? 

Samhället förändras i snabb takt och vi behöver bygga bostäder dels för att rusta för framtidens befolkningsökning, dels för att komma till rätta med ett tidigare, längre byggnadsunderskott av bostäder i Södertälje. Det politiska målet om att bygga 20 000 bostäder fram till 2036 är styrande i vårt arbete. Vi bygger dock inte bara bostäder - expansion och utveckling leder också till bättre serviceutbud, utvecklad kollektivtrafik, bättre förutsättningar för näringslivet och en starkare position i regionen. Mer folkliv i centrum bidrar också till en ökad trygghet.

Vi satsar också på att vara en kunskapsstad i en samtid som går alltmer mot att vara ett tjänstesamhälle. 

Här finns KTH Science park som utbildar framtida ingenjörer, politikerna satsar en stor del av budgeten på skolan och vuxenutbildning. Vi är redan en industristad i världsklass, med Scania och Astra Zeneca som har huvudkontor i staden. Men Södertälje är på god väg att utvecklas till en kunskapsstad.

Forskning och utbildning är en framtidsfråga för Södertälje, men också för svensk exportindustri. Genom att säkra kompetensförsörjningen kan tillverkningsindustrin finnas kvar och utvecklas i framtiden. Det är därför KTH:s expansion och utvecklingen av Södertälje Science Park är så angelägen. Södertälje Science Park bidrar till utvecklingen av Södertälje som kunskapsstad, men det bidrar även till att staden rent fysiskt växer.

Målsättningen 20 000 bostäder

I Mål och budget fortsätter vi samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden.

Vårt politiska mål innebär med andra ord inte bara att nya bostäder ska byggas. Fler invånare ger också ett större underlag för att utöka handel, service, restauranger, kollektivtrafik och offentliga miljöer såsom parker och gångstråk. Mer folkliv i centrum skapar större trygghet.

- Arbetet kräver ett nära samarbete med Södertälje cityförening. De är katalysatorn för att få med näringsidkare och restauranger i satsningen att få en levande stadskärna med handel och kvällsekonomi, det vill säga ett rikare restaurang- och uteliv på kvällarna, säger Isak Ericsson.

Stadskärnan utvidgas

Stadskärnan ska utvidgas från norr till söder. Hundratals nya bostäder har byggts vid KTH Science Park, det som vi nu kallar för norra delen av stadskärnan. Från stationsområdet och längs med Nyköpingsvägen är ett område som ska bli mer urbant. Planer finns för fler bostäder, kontor och att Nyköpingsvägen ska bli en innerstadsgata kantad av bebyggelse med plats för gångtrafikanter, snarare än en genomfartsled som det är idag.  

- Norra stadskärnan är den största utbyggnaden av Södertäljes stadskärna sedan 60-talet. Bostäderna kommer att öka stadslivet i den här delen av staden, men även i den södra delen. Fler boende i området innebär också en ännu mer levande stadskärna dygnet runt, vilket stärker både handel och näringsverksamhet, säger Isak Ericsson.

Våra värdeord när vi utvecklar stadskärnan expand_less expand_more

Vi utvecklar vår stadskärna utifrån att den ska vara följande:

 

Attraktiv och levande

- Bra utbud av handel, service, kultur och aktiviteter/evenemang

- Variation – typer av hus och arkitektur, utbud av handel och service, kultur för människor av olika åldrar och bakgrund och förutsättningar för olika typer av företag.

- Trevliga och trygga offentliga platser – parker, torg, gator m.m.

- Närheten till vattnet

 

Hållbar

- Bra kvalitet på det som byggs och utvecklas

- Hållbara transporter

- En social hållbarhet – vi bygger stad för alla och här ska finnas många naturliga mötesplatser

 

Långsiktig

– Vi bygger Södertälje för kommande generationer. Staden har funnits i mer än 1000 år och vi planerar för att den ska finnas minst lika länge till.

 

Vision för stadskärnan expand_less expand_more

Ett av kommunens politiska mål är att Södertäljes stadskärna ska vara en attraktiv plats för både boende och besökare. Kommunstyrelsen tog 2014 fram en vision för utvecklingen av stadskärnan:

Södertälje stadskärna ska vara ett självklart och spännande val som handels- och mötesplats likväl som boende- och företagsplats i både Stockholms- och Mälardalsregionen.

Med utgångspunkt i den befintliga stadens unika kvaliteter ska nya värden adderas genom utvecklad och stärkt samverkan mellan stadskärnans olika berörda aktörer. Tillsammans ska en mängd små och stora insatser genomföras för att utveckla centrala Södertälje. Målet är att skapa en stadskärna där alla kan träffas, trivas och njuta av livet. Södertäljes kvaliteter med en tydlig stadskaraktär och attraktiva parkmiljöer ska stärkas och närheten till vatten lyftas fram ytterligare. Stadskärnan ska karaktäriseras av aktiviteter, liv och rörelse under större del av dygnet.

Målsättningen är att prioriterade åtgärder i en utvecklad samverkan ska leda till att Södertälje tilldelas priset som årets stadskärna i Sverige.

FAQ expand_less expand_more
Varför byggs det så mycket bostäder i stadskärnan? Det är ju redan tätt expand_less expand_more

Det behövs nya bostäder i Södertälje och det kommer att byggas både i och utanför stadskärnan. Fler människor som bor i, och intill stadskärnan, ger i sin tur större underlag för ett bättre utbud av handel, service, restauranger och kultur. Något som är bra även oss som redan bor i Södertälje.

Att bygga på platser där kollektivtrafiken finns utbyggd gör att de som flyttar in kan resa klimatsmart. Stadskärnan är den plats i kommunen där tillgången till kollektivtrafik är som bäst.

Utvecklingen av stadskärnan, oavsett om det är nya bostäder som byggs eller omvandling av gator, parker och torg, ska ske med omsorg om våra kulturmiljöer och befintliga stadsmiljö. Utmaningen ligger i att balansera utbyggnad och utveckling med varsamhet och respekt. Den utmaningen hade man under badortsexpansionen, under industrialismens olika expansionsvågor och vi har den idag.

 

Det finns flera områden i stadskärnan och i dess närhet som behöver utvecklas och förnyas, bland annat genom att bygga bostäder. Stadsbyggandet ska även bidra till att utveckla stadskärnans kvaliteter och tillföra värden som attraktiva offentliga miljöer, bra mötesplatser, parker och lekplatser. Möjligheten att komplettera den befintliga stadskärnan är relativt liten, men strax utanför stadskärnan finns stora möjligheter att förtäta och på så sätt utvidga dagens stadskärna. Den största mängden bostäder tillkommer inte i stadskärnan utan på andra platser i staden.

Dessutom mår en stadskärna bra av ett rikt folkliv. Ska vi utveckla handel och restaurangnäringen i staden behöver vi blir fler som handlar och äter. Tryggheten i en stad ökar när det är fler människor som rör sig. Vi är på rätt väg när det gäller invånarantalet – har vi nått en bit över 110 000 invånare i staden har vi ett tillräckligt stort underlag för fler butiker, restauranger och en biograf. Upplevelsemässigt kan vi bli större och genom att turismen växer gynnas även de som redan bor här. Det är viktigt att vi bygger ut för att bibehålla det som är attraktivt och det som gör oss till en riktig stad. Men förändringen ska göras på ett varsamt sätt som bibehåller våra goda kvaliteter.

Vad händer med alla grönområden och träd som tas ner? expand_less expand_more

Kommunen planerar för en både tät och grön stad. Staden, liksom de andra delarna av kommunen, ska ha en god livsmiljö och då är tillgången till parker och grönområden en viktig aspekt. För att kunna kombinera tät och grön så behöver nya byggnationer ske samtidigt som kvaliteten på befintliga parker stärks och nya och innovativa grönytor skapas. Det ska bli mer av båda.

En mycket stor del av de nya byggnationerna sker på redan asfalterade ytor använts för markparkering. Med byggnationerna gräver vi istället ner parkeringarna och bygger hus ovanpå.

Färre kunder besöker min butik när det byggs överallt - vad gör ni åt det? expand_less expand_more

Under byggtiden behöver vi alla hjälpas åt för att det ska bli så små störningar och problem som möjligt. Med god planering, framförhållning och en bra dialog mellan handlare, kommunen och de företag som bygger skapar vi bra förutsättningar för att södertäljeborna ska kunna handla och parkera på ett bra sätt även under byggtiden.

Kan vi som bor i centrum påverka det som byggs bredvid oss? expand_less expand_more

Ja. Det finns flera tillfällen för dialog och möjlighet att lämna synpunkter. Dialog kan utformas på olika sätt, men har alltid samma syfte. Södertäljebor och stadsplanerare ska få möjlighet att träffas, lära av varandra och utbyta idéer och synpunkter. Dialog genomförs framför allt i större programarbeten som fortfarande är öppet för större förändringar.

När kommunen har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. Då är det dags att berätta om förslaget för allmänheten och få hjälp att göra den så bra som möjligt. Det gör kommunen genom så kallat samråd. Under samrådstiden får medborgare möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter. När samrådstiden är över arbetas synpunkter och förslag in i detaljplanen. Ytterst är det de folkvalda politikerna i stadsbyggandsnämnden som ansvarar för avvägningar i plan- och bygglovsärenden.

Vi vill gärna välkomna en debatt och det är viktigt ur demokratiskt synpunkt att alla får göra sin röst hörd. Olika åsikter tillför mycket i samhällsbyggnadsprocessen. Sen är det ofrånkomligt att vi ibland tycker olika – men mångfald är också Södertäljes särprägel och det är vår styrka.

Ska hela centrum bli bilfritt? expand_less expand_more

Nej, men målsättningen är att centrum ska bli tillgängligt för alla. Det innebär att det ska vara tillgängligt även för gående, cyklister, funktionshindrade, kollektivtrafiksresande, bilister etc.

Idag är en stor andel av biltrafiken i Södertälje stadskärna genomfarts- och söktrafik. Med söktrafik menas att man åker runt och letar efter en parkeringsplats. Den trafiken behöver minska så att de som vill vistas i centrum kan ta sig fram på ett bra sätt. Redan idag är Södertäljes eget kommunala vägsystem överbelastat med dålig framkomlighet i vissa flaskhalsar, bland annat vid de få överfarterna över kanalen. Dagens vägsystem är inte dimensionerat för att hantera en allt större mängd trafik, vilket en kraftigt ökad bostadsproduktion medför.

För att så många som möjligt ska kunna nå stadskärnan och centrum på ett bra sätt behöver vi göra vissa förändringar. Bland annat gräver vi ner parkeringsplatser under husen. Idag finns det parkeringsplatser på några av de vackraste platserna i staden nära vattnet. Om vi istället bygger parkeringshus under bostadshusen kan vi frigöra utrymme för att göra trevligare offentliga miljöer vid de vattennära platserna som idag är parkeringsplatser. Det ska vara lätt att komma in till centrum för att göra sina ärenden. Det ska bli lättare för dig med bil att hitta parkering i närheten av centrum och trevligare för dig som gångtrafikant att vistas i en stadskärna med mindre biltrafik.

Södertälje ska utvecklas hållbart och det innefattar även trafiksituationen. Ett mål är att Södertälje fortsätter att växa hållbart och klimatanpassat med stort fokus på att den bebyggda miljön ska skapa förutsättningar för god folkhälsa. Södertäljes trafikinfrastruktur ska kännetecknas av en god balans mellan trafikslagen. De som bor och arbetar i Södertälje ska ha tillgång till attraktiva, tillförlitliga och hållbara resealternativ som är anpassade till en växande stad.

Ett annat viktigt mål i utvecklingen av stadskärnan är att stärka gång- och cykelstråken för att göra stadskärnan attraktiv för besökare, invånare och näringsidkare. Det ska finnas bilfria oaser och vara enkelt och friktionsfritt att förflytta sig i stadskärnan.

Södertälje kommun prioriterar därför att utveckla kollektivtrafik, cykel och gång. Givetvis kommer möjligheterna att köra bil i centrum fortsatt vara möjlig, men incitamenten för att välja andra, mer hållbara färdsätt kommer att stärkas.

Blir det inga parkeringsplatser kvar i stadskärnan? expand_less expand_more

Jo, det kommer fortsätta finnas parkeringsplatser men företrädesvis i parkeringshus. När vi ska förtäta i staden behöver vi använda befintlig mark på bästa sätt. Parker och offentliga miljöer ska kunna njutas av många och därför placeras på de vackraste platserna, såsom vid vattnet. Idag har vi parkeringsplatser på många platser som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. För att få loss mer mark till bostadsbyggande ska vi istället bygga parkeringshus som kan ta hand om ett större antal bilar på mindre markyta. Parkeringshusen ska vara ljusa, rena och trygga. 

Hur ska vi få nya butiker när det redan är svårt att behålla de vi har? expand_less expand_more

Södertälje kommun ska växa med 20 000 bostäder på 20 år – det innebär en ökning av invånarantalet med 50 procent. År 2036 beräknas vi vara 140 000 invånare mot dagens knappa 100 000. Ett ökat invånarantal ger också ett utökat serviceunderlag. När vi tar ett samlat grepp om vår stadskärna och tillsammans utvecklar den med bostäder, vackrare gångstråk, parker och offentliga platser samt utökad service gör vi hela stadskärnan mer attraktiv. Fler butiker och restauranger lockar till sig både fler besökare och fler konkurrenter. En attraktiv plats för både besökare och näringsidkare. Handel skapar också mer handel. När det finns ett tillräckligt stort invånarantal gör det att det även finns underlag för handel och service. Södertälje ska vara det självklara valet för shopping och serviceärenden för både invånare och besökare.

Samtidigt förändras handeln idag när allt fler handlar via nätet. Butikerna i centrum har påbörjat en förändringsresa då de behöver utveckla sina koncept. Butiker som förut har haft en naturlig plats i stadskärnan kan ha flyttat till gallerior eller köpcentrum. När ett koncept inte längre fungerar i stadskärnor finns det utrymme för andra koncept att flytta in.

När kan vi ha evenemang på Maren? expand_less expand_more

Hela Maren ska fräschas upp och platsen ska bli stadens framsida med folkliv och ett flexibelt torg som ska passa både till vardags och till evenemang med scen.

Idag håller inte Maren för alltför stora folksamlingar, då den gamla kajen har en dålig spont. Även torget och bron är i dåligt skick och behöver bytas ut. Idag kan ett fåtal mindre evenemang hållas på Maren, men målet är att platsen ska kunna användas regelbundet till större evenemang och tåla folksamlingar.

Förutom att kaj och brygga ska bytas ut kommer en ny Marenbro att byggas, området får ny belysning och tillgängligheten ska bli bättre.

Förnyelsen av Maren sker enligt det program som togs fram 2016. Just nu pågår upphandling av konsulter för undersökning och projektering av området. Då Sjöfartsverket, som arbetar med att bredda och vidga slussen, har blivit två år försenade med sitt arbete kan detta även påverka arbetet med att bygga om Maren.