Del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Tellus 5 och Tälje 1:1.

Ett skrivfel har uppmärksammats i plankartan. Där anges att byggnadshöjden för konferenssalen är +6,00 meter över angivet nollplan vilket rätteligen ska vara +13,00 meter så som angavs i plankartan och planbeskrivningen i samrådshandlingen. En rättning har genomförts av plankartan med stöd av § 36 förvaltningslagen, detta finns beslutat i Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterat 2023-06-19. Sammanträdesprotokollet och den reviderade plankartan finns tillgänglig att läsa på denna hemsida under rubriken laga krafthandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av hotell med tillhörande verksamheter inom del av fastighet Tellus 5 och se över utformningen av den angränsande delen av Ekdalsgatan. Planen syftar också till att noggrant undersöka möjligheten att ytterligare utveckla Marenområdet som samlingsplats och evenemangsplats då en stor del av dagens biltrafik försvinner när garageinfarten flyttas och fler publika verksamheter istället kommer finnas på platsen.