Vinnovaprojekt - IoT

skylt med text Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Södertälje kommun tillsammans med Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet har beviljats medel från Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

 

Projektet är sedan 2023-02-01 avslutat.

Projektresultat

Arbetspaket 4 (AP4)
Höst 2022 till och med februari 2023

Under hösten 2022 testades och utvärderades lösningarna som tagits fram under projektet. Resultaten analyserades tillsammans med forskare från Umeå Universitet och Research Institute of Sweden (RISE) och presenterades i slutrapporten och en Livscykelanalys (LCA) som färdigställdes och publicerades i februari 2023.

Rapporter AP4

Läs Slutrapporten här (pdf)

Läs LCA-rapporten här (pdf)


Tidigare arbete i projektet

Arbetspaket 3 (AP3)
Oktober 2021 tom Maj 2022

Nulägesanalys och LCA-rapport låg till grund för AP3 med konceptutveckling med fokus på att ta fram tekniska och verksamhetsmässiga lösningar med sikte på en mer hållbar avfalls- och resurshantering.

Målsättningen var utveckling och lansering av två tillämpningar innan sommaren:

Uppkopplade textilbehållare

Syftet är att genom installation av sensorer i de tio textilbehållarna i Södertälje skapa förutsättningar för att mäta fyllnadsgraden i textilbehållare med hjälp av IoT sensorer.

I förlängningen förväntas det bidra till:

Effektivisering

  • Möjlighet att gå över till behovstömning vilket i sin tur väntas bidra till färre överfulla behållare och mindre nedskräpning
  • Möjlighet att ställa krav vid upphandling av textilinsamling
  • Dela data med externa aktörer såsom exempelvis Telge återvinning, bevakning, väktare osv

Öppna data - medborgardialog

  • Nya möjligheter att kommunicera med kommunmedborgare när behållare har ledig kapacitet 
  • Nya möjligheter att kommunicera med medborgarna kring konsumtion och hållbarhet (till exempel via Södertäljeappen)

Besöksmätning på en återvinningscentral

Syftet är att utveckla metoder för att kunna mäta och publicera antal besökare på återvinningscentralen i realtid samt kunna göra prognoser för besökstrycket. Det bidrar till;

  • Ökad service och tillgänglighet till Södertäljes medborgare i planeringen av sina besök till återvinningscentralen.

  • Dataunderlag som gör att Telge Återvinning kan utveckla bemanningsbehoven och förbättra service


Arbetspaket 2 (AP2)
Februari 2021 - juni 2021

Intervjuer och workshops med deltagare från Södertälje kommun och Telge Återvinning är gjordes och en nulägesanalys och rapport har färdigställdes. Även en LCA (life cycle assessment eller livscykelanalys) gjordes som en del av projektet. Den beskriver hur de produkter som används i IoT-lösningarna, till exempel sensorer, påverkar miljön.

Läs rapporten här (pdf)

Läs LCA-rapporten här (pdf)

Ett webbinarium om livscykelanalysen hölls 9 december 2021.

Se webbinariet på YouTube (öppnas i ny flik)

 

Om projektet

Medlen har beviljats inom utlysningen "IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”

Läs mer om Vinnova projektet här

Projektet heter “Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället”

Projektet syftar till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncernen i att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering. Vidare är syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunkoncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som led i att nå kommunens/koncernens hållbarhetsmål till 2030.

PROJEKTSTART: 2021-02-01

VARAKTIGHET: 24 mån. 


Förväntade resultat

Generera kunskap, kompetens och förankring i organisationen för att kunna:

  • Skala upp befintliga IoT, Öppna data och AI-lösningar i kommunkoncernen

  • Skapa förutsättningar för att organisationen ska kunna arbeta datadrivet

  • Identifiera och införa nya lösningar och ge förutsättningar för uppskalning av IoT-satsningen


Tidplan 

Vinnovaprojekt 2.png

 

Illustration av konceptutvecklingsprocessens 4 steg

Fyra steg konceptutveckling.png

 

Läs om kommunens och Telges tankar om Vinnova projektet här

Läs mer om samarbetet mellan Södertälje kommun, Telge och RISE här

Läs mer om projektet här på Internet of things Sverige