Öppna data i Södertälje

Bokhylla med böcker i.

I Södertälje kommun arbetar vi för att göra mer information tillgänglig som öppen data.

Varför öppna data?

Vi ser ett antal anledningar till att dela med oss och bli mer transparenta:

1. Skapa insyn och delaktighet
- Öka tillgången till myndighetsdata för medborgare och företagare

2. Driva kvalitetsarbete
- Ökade krav på intern kontroll och struktur

3. Skapa förutsättningar för tillväxt
- Samhällsekonomiskt tillväxtpotential i ökad användning av offentlig data genom exempelvis ökat företagande

4. Förberedelse för eventuellt kommande lagkrav och/eller samarbeten


Betalda fakturor som öppna data 

Information om leverantörsreskontra, det vill säga information om de fakturor kommunen har betalat, publiceras nu som öppna data för att medborgare och andra intresserade lättare ska kunna ta del av informationen.

Läs mer i nyheten som publicerades på vår webb i november 2021
Läs mer på Inköpsrådets webbplats


Öppna data i bilder och grafik

För att skapa en tydligare bild av den information vi lägger ut som öppen data arbetar vi också med att visualisera, det vill säga göra bilder och diagram, den data vi lägger ut. Här ser du några exempel och alla visualiseringar når du genom att klicka på länken nedan.

Se alla visualiseringar av öppna data


Datamängder

Se Södertäljes öppna data här


Nationella och internationella standarder

Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data  som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen samt i projektet Nationell Skalning Öppna Data.

Checklista öppna data

Utifrån nationella rekommendationer och genom att dra lärdom av hur andra kommuner arbetar med öppna data har en checklista sammanställts för att stödja publicering av öppna data.

Checklista för publicering av öppna data

Steg 1: Säkerställ ägarskap och informationsklassning
– Finns det en informationsägare utpekad?
– Finns det en sakkunnig handläggare utpekad?
– Är informationssäkerhetsklassning genomförd?
– Finns sekretessklassade uppgifter?
– Finns personuppgifter?

Steg 2: Undvik upphovsrättsliga hinder
– Finns det något upphovsrättsligt skydd för informationsmängden eller delar av den?
– Kan ni filtrera bort den data som inte får öppnas upp?
– Finns något avtal eller licens som styr användandet?
– Går det att köpa en licens/skriva avtal som gör det möjligt att publicera data?
– Om det finns upphovsrättsskydd, vilken licens ska vi sätta på data?

Steg 3: Finns det hinder kvar för publicering av öppna data?

Steg 4: Behovsanalys
– Identifiera målgrupp – vilka potentiella kunder/användare av data finns?
– Vilka data efterfrågas och till vad/vilket syfte?

Steg 5: Tillsätt resurser
– Publicering
– Förvaltning
− Support, underhåll

Steg 6: Sätt standarder/specifikationer för informationsmängderna som ska delas
– Återanvänd om känd eller exempelvis motsvarande struktur i andra kommuner

Steg 7: Definiera metadata

Steg 8: Informationsägarens godkännande för publicering

Steg 9: Förbered och testa publicering av data

Steg 10: Publicera data
– Säkerställ teknisk publicering
– Säkerställ kommunikation till berörda interna och externa parter

Steg 11: Förvalta data
– Manuell eller automatisk uppdatering av data?

Nyckeltal i Kolada

Kolada är en förkortning för Kommun- och landstingsdatabasen. Nyckeltalen i Kolada bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån, SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brå, Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat de nyckeltal som idag finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgänglig. Notera att för vissa av dessa nyckeltal saknas data om Södertälje kommun i databasen. För varje nyckeltal visas dels en graf över utvecklingen för de år som Kolada har data om, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada. Vill du se exakt vilka värden som gäller för varje år håll musen över prickarna på grafen.

Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kolada.se

Se nyckeltal från Södertälje här

Tillämpning öppna data

Södertälje kommun delar nu öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar denna för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

Presumtiva bostadsköpare kan lätt se vilka skolor och förskolor som ligger i närheten men också få direkt tillgång till mer information om dessa.

imagej4rrg.png

Två andra tillämpningar av öppna data är ett så kallat ”hackathon” där man nyttjar öppna data i olika sammanhang.

Övriga tillämpningar är:

  • Skolor i Södertälje som kan använda kommunens terrängkarta i Minecraftformat i undervisningen.
  • Kommunens chatbot KIM som använder öppna data för vattentemperatur för att kunna besvara frågor om temperatur på badplatser.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade för att kunna besvara frågor om tillgänglighet på parkeringsplatserna.
  • Data över fågeltorn som kommer att användas i ett medborgarprojekt för kartering av platser för fågelskådning.
  • Träningsappar läser Södertäljes öppna data om utegym till sina applikationer.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för att svara på frågor om beläggningen på Sorbonneparkeringen (Hebbeparkeringen).
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för att svara på frågor om luftkvaliteten i Östertälje

Bild1.png

Visualisering öppna data
Webbkarta öppna geodata