Äng

Bild på äng med blommor

Kommunen anlägger både perenna (fleråriga) ängar och ettåriga ängar. Det görs för att bidra till ökad biologisk mångfald i enlighet med vår pollineringsplan.

Perenna ängar

Våra perenna ängar är ängsytor som anlagts för att vara långlivade och växterna blommar varje säsong. Dessa ytor bidrar med mer biologisk mångfald och erbjuder mat åt våra pollinerare i form av pollen och nektar. Kanske kan ängarna enligt vissa se lite tråkiga ut, eftersom dessa inte har lika stor blomsterprakt som en blomsterplantering eller äng med ettåriga blommande växter.

Men kikar du riktigt nära så går det att se mycket mer. Du kan se hur artrik ängen faktiskt är trots sitt något lågmälda uttryck. Ofta är ängarna också anlagda på en näringsfattig jord med mycket sand och grus som kan ge bostäder åt de vilda pollinerare som gräver sina bostäder i sand.

Ängarna sköts genom slåtter, vilket innebär att de efter blomning slås ner med anpassat redskap så som lie, slåtterbalk eller röjsåg med gräsklinga. Detta utförs en gång per år, normalt sett i augusti-september. Efter slåtter får växtmaterialet ligga kvar för att alla frön ska falla av och kunna utveckla ängen vidare. Viktigast är att allt växtmaterial därefter förs bort från ängen så att denna hålls mager och näringsfattig. Den näringsfattiga marken gör att många av de blommande arter som hör ängen till kan konkurrera med gräset. Om man marken är näringsrik så trivs gräset bättre och konkurrerar ut andra växter.  

Våra perenna ängar kan innehålla lite olika arter beroende på plats, men fröna är i så stor utsträckning som möjligt odlade i Sverige för att vara anpassade till våra förutsättningar.

Ettåriga blomsterängar

Våra ettåriga blomsterängar är ytor där vi årligen sår in nya ettåriga blomsterfrön. Dessa är fulla av blomsterprakt och ger gott om nektar och pollen åt våra pollinerare, dessutom ser dessa väldigt trevliga ut med all sin färg och form. Det är delvis blomsterprakten och att blommorna inte återkommer året därpå som skiljer dessa ettåriga blomsterängar åt från våra perenna ängar, där de perenna ängarna innehåller arter som är lite diskretare i sin blomning och kanske inte lika iögonfallande som de ettåriga arterna. Våra ettåriga blomsterängar kan du bl.a. se i några av våra rondeller i Södertälje.

Fröna är i så stor utsträckning som möjligt odlade i Sverige för att vara anpassade till våra förutsättningar och fröblandningen innehåller fem arter som ofta kan kännas igen från åkrar där bekämpningsmedel inte har använts.

Agrostemma githago – klätt
Anthemis arvensis – åkerkulla
Centaurea cyanus – blåklint
Papaver dubium – rågvallmo
Papaver rhoeas – kornvallmo


Läs mer

Mer om ängars historia och hur viktiga dessa är för den biologiska mångfalden kan du läsa om här

Vill du själv anlägga en äng finns det olika tips att ta del om här.