Inventering av spridningsförutsättningar

Södertälje kommun har låtit ta fram flera inventeringar för att se vilka stråk som är avgörande för de pollinerande insekternas förflyttning och överlevnad.

Inventeringarna är följande:

  • Spridningsstråk i tätort
  • Svaga spridningssamband/flaskhalsar
  • Tätortsnära kärnområden/källhabitat
  • Strategiska livsmiljöer

Kartan finns i kommunens öppna kartfunktion.