Förskollärare

Vill du jobba i en kommun som satsar på förskolan och leder utvecklingen? Förskolan i Södertälje är en dynamisk arbetsplats där vi har höga förväntningar på varandra i en vänlig kontext. Som förskollärare i Södertälje kommun gör du stor skillnad varje dag!

Funktionellt delat ledarskap, FDL
Flera av våra förskoleområden arbetar utifrån FDL. Detta innebär att verksamheten har två chefer som har olika ansvarsområden. Rektorn har det pedagogiska ansvaret och enhetschefen har ett administrativt och organisatoriskt ansvar. Genom att dela upp ansvarsområdena får cheferna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom sina respektive områden. Det innebär också att de kan vara mer närvarande och tillgängliga för verksamhetens medarbetare. Vi tror på ett nära ledarskap.

Centralt anställda pedagogistor, ateljéristor och utvecklingsledare
För att stödja och utmana den pedagogiska verksamheten finns centralt anställda ateljéristor, pedagogistor och en utvecklingsledare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA). Resurserna är samlade i Ateljé Källan.

IKT-nätverk
För att skapa utmaning och likvärdighet i förskolornas arbete med digitalitet finns ett IKT-nätverk där kommunens 13 förskoleområden har var sin representant. IKT-nätverket tar exempelvis fram gemensamma miniminivåer och dokument för arbetet med digitala verktyg och nätverkets deltagare fungerar som en länk till respektive förskoleområde. 

Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, FSU
Södertälje kommun har FSU:are vars uppdrag är att vara inspiratörer för våra verksamheter. Kommunens alla FSU:are ingår i ett nätverk där kompetensutveckling varvas med kollegialt lärande. Även denna insats har en konkret koppling till vår gemensamma verksamhetsidé och har ett tydligt mål om ökad likvärdighet. 

En kommungemensam verksamhetsidé
Förskolan i Södertälje kommun har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och tar inspiration av Reggio Emilias förhållningssätt och pedagogiska filosofi.

Det innebär att alla kommunala förskolor i Södertälje gemensamt tagit ställning för att:

  • förskolan är en demokratisk mötesplats och en plats för socialisering och lärande, där barns språkutveckling särskilt är i fokus med berättande och litteratur som centralt innehåll.
  • förskolan är en plats där lek, utmaningar och estetiska uttryckssätt är förutsättningar för lärande och utvecklande av barns förmågor och kunnande.
  • varje barns utveckling och lärande ligger till grund för utbildningens innehåll och undervisning i vår strävan efter att nå likvärdighet för att stärka barns möjligheter till en framtida skolframgång.

Förmåner för dig som förskollärare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare så får du som förskollärare även tillgång till: 

Praktiknära kompetensutveckling

Vi anordnar  praktiknära fortbildningsinsatser på olika nivåer kring exempelvis språkutvecklande arbetssätt och Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vidareutbildningen kopplas till den egna praktiken utifrån fastställda behov. Vi vill att alla som arbetar inom förskolan i Södertälje ska dela samma syn kring begrepp och förhållningssätt som är viktiga för barnen i Södertälje. Genom vidareutbildning skapar vi utrymmen för förskollärare att fortsätta utvecklas både individuellt och kollektivt.  

Ateljé Källan

På Ateljé Källan arbetar de centralt anställda pedagogistorna och ateljéristorna tillsammans med en utvecklingsledare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA). Det är en verksamhet i en centralt belägen lokal som främst erbjuder och bedriver kompetensutveckling för medarbetarna inom Södertäljes kommunala förskolor. I lokalen finns olika ateljéer där båda medarbetare och barn kan arbeta med exempelvis estetiska och digitala uttryckssätt.

Kreativt återbruk

På Ateljé Källan finns ett kreativt återvinningscenter som erbjuder barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri. Arbetet med återbruk lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust till kreativitet och skapande.

Tanken är även att återbruket ska bidra till en ökad miljömedvetenhet genom att ett material får ett nytt eller förlängt liv. Arbetet binder samman industri, utbildning och konst på ett kraftfullt sätt.

Resurscentrum

I Södertälje kommun finns Resurscentrum som jobbar med barn- och elevhälsa. Där finns det personal som arbetar förebyggande och kan vara till stöd för våra förskolor när det behövs. Det finns exempelvis funktioner som talpedagog, specialpedagog och psykolog som kan stötta verksamhet och personal med kompetensutveckling och handledning.

Stipendier

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen. 

Gemensamt kvalitetsarbete

I Södertälje kommun har vi tagit fram en gemensam mall för förskolornas, grundskolornas och gymnasieskolornas systematiska kvalitetsarbete. Den har ett starkt mål- och resultatperspektiv och består av tre delar:

  • en resultatdel som beskriver nuläget i form av statistik och självskattningar
  • en analysdel som belyser nuläget utifrån en rad olika perspektiv
  • en utvecklingsdel som anger åtgärder som ska leda till utveckling och förbättring av enhetens verksamhet

För att jobba som förskollärare hos oss ska du: 

  • Ha en pedagogisk utbildning och lärarexamen
  • Ha kunskap om förskolans verksamhet
  • Ha förmågan att förstå sammanhang och ser helheten
  • Vara professionell i din yrkesroll, ta ansvar, vara engagerad och bidra i arbetet med ständiga förbättringar