Grundskollärare

Vill du jobba i en kommun som satsar på skolan och vänder trenden? Som grundskollärare i Södertälje får du vara med i utvecklingen av innovativa metoder som höjer kvaliteten i våra skolor. Under de senaste åren har eleverna förbättrat sina resultat och det syns i klassrummet och i undervisningen.

Funktionellt delat ledarskap:

I Södertälje kommun jobbar flera av våra pedagogiska verksamheter med Funktionellt delat ledarskap. Det innebär att verksamheten har två chefer som har olika ansvarsområden. Rektorn har det pedagogiska ansvaret och enhetschefen har ett administrativt och organisatoriskt ansvar. Genom att dela upp ansvarsområdena får cheferna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom sina respektive områden samtidigt som de kan vara mer närvarande och tillgängliga för verksamhetens medarbetare.

Två-/flerlärarskap: 

Två-/flerlärarskap innebär att två eller flera lärare planerar, undervisar och utvärderar undervisningen tillsammans. Denna modell införs för att utforma en mer flexibel och varierad undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar. Ytterligare en positiv effekt är att lärare får utbyte av varandras kunskaper och kan på så sätt utvecklas i sin yrkesroll.

Skolor med verksamhetsidé och profilinriktning: 

Några av våra skolor har profilinriktning musik och idrott. Detta ger eleverna möjlighet att kombinera ett fritidsintresse med utbildning vilket stärker motivationen samt gemenskapen mellan både elever och lärare. Andra skolor har en verksamhetsidé med utgångspunkt i en pedagogisk inriktning såsom språk- och kunskapsutvecklande arbete eller science center inriktning. 

Förmåner för dig som grundskollärare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig: 

Lönesatsning

En av Södertälje kommuns satsningar innebär 1 500 kronor extra i årets lönerevision för cirka 140 lärare och förskollärare. Staten gjorde förra året en satsning på lärares löner med hjälp av lärarlönelyftet. Den satsningen tog Södertälje del av. Nu kompletteras med en egen satsning. Den extra satsningen omfattar lärare som inte fått del av förstelärarreformen eller lärarlönelyftet.

Stipendier

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen.

Lokalt forskning- och utvecklingsbidrag

Kommunen vill stimulera förskollärare och lärare att omsätta skolforskning i det egna arbetet. Därför inför vi en modell där man inom ramen för sin tjänst kan få möjlighet att tillämpa aktuell forskning i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen. Såväl enskilda lärare som grupper av lärare ska kunna ansöka om FOU-bidrag. I ansökan ska framgå vad det är för forskningresultat man vill tillämpa och vilka effekter man förväntar sig i barnens eller elevernas lärande och utveckling. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018. 

Ämnesbaserad kompetensutveckling

Tre dagar om året avsätts för en ämnesbaserad kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet. Ansvariga för innehållet är utbildningskontorets ledningsgrupp i dialog med rektorer, lärare och lärarnas fackliga organisationer. Ekonomiska resurser avsätts för att möjliggöra att forskare och andra externa aktörer ska kunna leda kompetensutvecklingen. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018.

Kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet på skolorna leds utifrån en strukturerad modell med ett tydligt gemensamt uppdrag och stöd av ett kontinuerligt utvecklingsarbete på central nivå.

Pedagogiskt stöd

Vi har utvecklingslärare som stödjer pedagoger i det dagliga arbetet med att utveckla sin undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

För att jobba som grundskollärare hos oss ska du: 

  • Ha lärarutbildning med lärarlegitimation 
  • Vara professionell i din yrkesroll
  • Ta ansvar
  • Vara engagerad och motiverad
  • Bidra i arbetet med ständiga förbättringar

 

Erfarenhet av att ha arbetat i mångkulturella miljöer är meriterande.