Västergård -bostäder, förskola och vårdboende

I kvarteret Dagliljan i Västergård är det dags för om- och tillbyggnation av gator, ledningar samt gång- och cykelvägar inför byggnation av flerbostadshus, vårdboende och förskola.

Det pågår utveckling av kvarteret Dagliljan. BoKlok är företaget som ska bygga två nya bostadsområden med sammalagt 76 lägenheter i fyra våningar. 

I nordöstra delen av området är planen att vårdboende med cirka 70 platser ska byggas av Svenska Stadsbyggen. En förskola med 100 platser och tillhörande förskolegård ska finnas i samma områdesdel.  

Området nås via infart från Liljevalchsgatan i öster och avslutas med en vändplan. Här ska också bostadsparkeringar byggas. Lundbygatan förlängs söderifrån in i området och avslutas med en vändplan i anslutning till vårdboendet/förskolan och de bostäder som byggs i södra delen av planområdet.

För att möjliggöra planerna behöver även om- och tillbyggnation ske av gator, ledningar samt gång- och cykelvägar.

I samband med utbyggnaden passar kommunen också på att göra om parkytor med nya planteringar och sittplatser för att öka trivseln i området.

ritning_karta.png

Ritning på kommande gator, gång- och cykelvägar, huskroppar mm.

BoKlok2.jpg

Illustration BoKlok. Bostadshus, parkering mm

Tillgänglighet och buller under byggnationen

Framkomligheten för biltrafiken kommer att främst att påverkas vid Liljevalchgatan där ny fjärrvärme ska anläggas.

Gång- och cykeltrafiken kommer att påverkas i hela området då det i samband med arbeten kommer krävas att gång- och cykelvägar stängs av.

Buller

Det kommer att bullra i området i samband med schaktarbeten, när vi arbetar med anläggning av gatan in från Lundbygatan. Vi kommer också periodvis borra och spränga för att möjliggöra anläggningsarbetet, vilket i sin tur medför extra buller. 

Tidsplan

 • I november 2022 påbörjas utbyggnaden av gata, ledningsarbeten samt ombyggnad av gång- och cykelvägar i området mellan Lilljevalchgatan och Lundbygatan.
  Vi börjar med rensa vegetation och ta ner träd för att möjliggöra flytten av gång- och cykelvägar samt utnyggnad av gata.
  Vecka 47 stängs gång- och cykelvägen av genom området. Vi hänvisar till andra gång- och cykelvägar under tiden. 

  kartagcliten.jpg

  Dessa arbeten planeras vara slutförda hösten 2023.
 • BoKlok planerar inflyttning i lägenheterna hösten 2023. Läs mer om bostäderna på BoKloks webbsida.
 • Arbetet med vårdboendet och förskolan är planerad att komma igång 2024.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.