450 nya bostäder planeras vid gränsen till Gnesta

Nu planerar vi för 450 nya bostäder i Visbohammar, nära sjön Sillen vid gränsen till Gnesta. Här planeras det för både småhus, radhus och lägenheter, samt för förskola och äldreboende, i ett område som ska andas bykänsla.

Nu tar vi fram en ny detaljplan för Visbohammar 1:27. Området ligger vid gränsen till Gnesta och här planeras det för ett nytt bostadsområde med ca 450 bostäder i en- och tvåbostadshus, radhus och i flerbostadshus. Utöver bostäder planeras en förskola och bostäder för äldre, ett äldreboende eller trygghetsboende. Fastigheten Visbohammar 1:27 ägs av Signum AB som också är projektets exploatör.

Området ska inbjuda till bykänsla med grannsamhörighet genom att byggnaderna grupperas och gaturummen görs trivsamma. Här ska finnas mysiga stigar och ”smitvägar” mellan husen som kopplar samman området och skapar länkar till annan bebyggelse. Över Sigtunaån föreslås det en bro med gång- och cykelväg som ska göra det lätt att ta sig till Gnesta tätort till fots eller cykel.

Illustration: Arrhov Frick

Centralt i området planeras en park och vid äldreboendet planeras en mötesplats med torgkänsla med plats för lek, boule och odling.

Bebyggelsen ska passa in i den lantliga småortkaraktären i Gnesta, och husens träfasader i dova färger ska smälta in i naturen.

Områdets planering syftar till att uppmuntra till en hållbar livsstil, och det ska vara lätt att cykla till och i området. Med planerad cykelväg och bro är det 8 minuter med cykel till Gnesta station.

Torget. Illustration: Arrhov Frick

Tidsplan

Detaljplanen är ute på samråd mellan 29 april och 5 juni 2024, då du har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Samrådsmöte hålls den 16 maj klockan 18-20, i Mölnbo folkets hus, Kvarnvägen 8, Mölnbo.

Efter samrådstiden arbetas förslaget om till ett granskningsförslag. När förslaget gått igenom samråd och granskning ska det antas i nämnd.

Läs mer

Läs hela samrådsförslaget med gestaltningsplan på detaljplanens sida.

Äldreboende. Illustration: Arrhov Frick