1400 bostäder planeras i Södertälje södra

Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet.

Bakgrund

Södertälje uthamn har använts för hamnverksamhet sedan 1500-talet. Första industrin i området tillkom på 1860-talet. I området har maskintillverkning, kolgård, montering av bilar och snickeriverksamheter huserat genom åren. Planområdet ligger bara några hundra meter från pendeltågsstationen Södertälje hamn.

Idag finns det dryga 500 bostäder i det område som vi kallar Södertälje södra, varav de flesta är bostadsrätter i flerbostadshus. Planeringen av 1400 nya bostäder i ett område är den största kommunen gjort sedan 1970-talet, då bland annat Hovsjö och Saltskog tillkom som nya stadsdelar i Södertälje.

Bostadsområdet

12 nya kvarter i Uthamnen ska omvandlas till en tät, funktionsblandad och levande del av Södertälje uthamn i stadsdelen Södra. Husen föreslås mestadels vara 5-6 våningar. Två punkthus kommer att vara högre, 13-våningar respektive 16-våningshus.

Bebyggelsen blir blandad men med störst fokus på bostadsrätter. Eftersom barnfamiljer är en utpekad målgrupp för området ska två nya förskolor tillkomma, och lekparker och kulturverksamhet för hela familjen ska till. För äldre planeras 170 bostäder som ska bli så kallade ”mellanboenden”, ett behovsanpassat boende för äldre.

Området ska få tydliga stadskvaliteter - det ska vara trevligt att vistas där och det ska vara ett levande område även dagtid. Parker, en ombyggd kaj med träbryggor samt bottenvåningar med verksamhet såsom restauranger, caféer och butiker ska uppmuntra till detta. Området ska vara inbjudande för barnfamiljer, med kulturverksamhet, parker och gröna ytor.

Ett tydligt torg med utrymme för torghandel samt en tillgängliggjord strandpromenad ska skapa nya platser för rekreation, lek och möten. Hälsokullen, ett skogsområde intill planområdet, ska behållas och tas tillvara på, liksom fotbollsplanen bredvid. Tillsammans med närheten till kommunikationer och gång/cykelstråk ges området förutsättningar att utvecklas till en levande stadsmiljö med höga kvalitéer både för boenden och för besökande.

Kajen vid vattnet är idag i dåligt skick och kommer behöva renoveras. Träbryggor längs med kajen ska knytas ihop med strandpromenaden som Sjöfartsverket ska bygga när Slussenprojektet avslutats.

En större torgyta med trädgårdskänsla kommer att byggas mellan hamnmagsinet och kajen. Här ska det finnas olika typer av vegetationsrum. Man vill också anlägga en temapark för barn. De breda gaturummen mellan husen på huvudgatorna kommer att ha plats för trädplantering och uteserveringar. 

Bevarande av kulturmiljöer

Två kulturhistoriskt viktiga byggnader finns i området vilka är viktiga att bevara. Hamnmagasinet för utsäde, som restes 1917, är centralt beläget i det nya bostadskvarteret och som ska kunna restaureras och användas för kulturverksamhet, bland annat vill man gärna se ett nytt stadsdelsbibliotek där.

Den andra byggnaden som ska bevaras är bågformade panncentralen, ritad av Ralf Erskine – framstående och mångsidig arkitekt under senare delen av 1900-talet:

Miljöprofil

Det finns en stark ambition att skapa miljövänliga lösningar i kvarteren, som t.ex. solpaneler på taken som ger förnybar el och avfallskvarnar i varje kök som ger underlag till biogas och minskas antal avfallsbilar inom området. Vid avloppspumpstationen kan ett glashus med pedagogisk utställning om vattenrening byggas. Gång- och cykelvägarna ska vara väl utvecklade och busstrafiken förfinas.

Tidsplan

Detaljplanen gick ut på samråd 2019. Flertalet frågor behöver utredas grundligt innan ett granskningsförslag kan presenteras. Parallellt med detaljplanen pågår också arbete med strukturplan för hela stadsdelen Södra, samt planprogram för Södertälje Hamn.

Planarbetet har varit pausat. Granskning beräknas ske som tidigast fjärde kvartalet 2024. Antagande beräknas ske som tidigast tredje kvartalet 2025.

När detaljplanen vunnit laga kraft kommer marken att börja saneras. Flertalet verksamheter har funnits i området under många hundra år och saneringen kan bli omfattande. Därefter påbörjar man anläggningen av vatten, avlopp och gator. Kajen behöver också renoveras. Därefter kan byggandet av de nya husen påbörjas.  

Här kan du läsa planhandlingar