Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl.

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

Södertälje Södra anges som ett av de områden som ska ges särskild prioritet bland kommunens större utvecklingsinsatser. I översiktsplanen pekas Södra ut som en plats med potential att utvecklas till en sjöstad. Kombination av ett vattennära läge och närhet till spårbunden kollektivtrafik lyfts som två starka argument. Med en stadsutveckling av Södertälje Södra kan ett stort antal bostäder tillskapas i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

En blandning av olika privata och offentliga funktioner som till exempel skolor/förskolor, kontor, handel och bostäder ska efterstävas i området för att skapa en ny stadsdel med goda stadskvalitéer som kompletterar och knyter ihop till befintliga bostäder i Södertälje Hamn. Allmänhetens tillgång till vattnet ska säkerställas genom allmänna stråk genom planområdet och längs kanalen.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes mellan 27 maj och 27 juni 2019.
Planarbetet har varit pausat. Granskning beräknas ske som tidigast fjärde kvartalet 2024.
Antagande beräknas ske som tidigast tredje kvartalet 2025.

Läs mer: Här kan du läsa en sammanfattning av detaljplanen

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje