Nya bostäder i Viksberg

I Viksberg planeras cirka 60-70 lägenheter i flerbostadshus om 4 våningar.

Den nya detaljplanen för Hjälmsättra 1:3 ska möjliggöra ett nytt bostadsområde med lägenheter i flerbostadshus upp till fyra våningar. Även radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor kan byggas här.

En ny allmän gata och en allmän parkering planeras intill Viksbergsvägen i syfte att göra naturområdena i området mer tillgängliga. Även en väg genom bostadsområdet ska byggas.

Man planerar även att anlägga en damm i området för hantering av dagvatten. Stora delar av kvartersmarken blir del av ny samfällighet som skyddar naturvärden och områdets landskapskaraktär.

Husen ska inspireras av omgivningen för att anpassa sig till naturen i skala, placering av byggnader, fasadmaterial och färgskala.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidplan

Detaljplanen för Hjälmsättra 1:3 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 29 april 2024. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Överklagan är möjlig fram till 28 maj 2024. 

Vill du veta mer?

Läs mer om detaljplanen här.