Detaljplan för Visbohammar 1:27 m.fl.

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende.

Planområdet ligger direkt norr om Riksväg 57 och intill Gnesta kommungräns. Området är idag obebyggt och består huvudsakligen av återplanterad skog. Ca två kilometer norr om planområdet finns en tågstation och Gnestas tätort med dess utbud av kommersiell och offentlig service vilket ger bra förutsättningar för exploatering i området.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av villor, parhus och kedjehus inom fastigheten Visbohammar 1:27. Planförslaget möjliggör även lägre flerbostadshus alternativt förskola eller äldreboende i sydöstra delen av planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd har skett under november 2011
Utställning beräknas ske - inväntar besked från markägaren
Antagande beräknas ske -

Just nu är planarbetet vilande.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje