Detaljplan för Visbohammar 1:27 m.fl.

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus och parhus samt även en förskola och eventuellt ett seniorboende.

Planområdet ligger direkt norr om Riksväg 57 och intill Gnesta kommungräns. Området är idag obebyggt och består huvudsakligen av avverkad skog. Ca två kilometer norr om planområdet finns en tågstation och Gnestas tätort med dess utbud av kommersiell och offentlig service vilket ger bra förutsättningar för exploatering i området.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av villor, parhus och mindre flerbostadshus inom fastigheten Visbohammar 1:27. Planförslaget möjliggör även förskola och äldreboende eller trygghetsboende. Antalet bostäder som föreslås i detta skede är ca 400- 450

Syftet är också att knyta samman området bättre med Gnesta tätort genom att skapa en genare gång- och cykelväg med en bro över Sigtunaån och som kopplas samman med Nibblegatan i Gnesta.   

Preliminär tidplan

Just nu befinner sig projektet i ett omtag genom ny aktör och ägare till Visbohammar 1:27.

Detaljplanen förväntas gå ut på samråd andra kvartalet 2024. 

Ett nytt förslag förväntas gå ut på samråd vintern 2023/2024

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje