Södertälje kommun arbetar framgångsrikt med nyanlända elever

Södertäljes arbete med nyanlända elever har gett resultat. Hela 46 procent av alla nyanlända elever i nian blev godkända till ett nationellt program på gymnasiet förra läsåret, vilket ska jämföras med 31 procent i landet.

Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever i grundskolan har ökat för sjätte året i rad, med cirka fem poäng från föregående läsår.

– För att ge nyanlända så goda förutsättningar som möjligt har vi i Södertälje kommun tagit fram så kallade normallägen som beskriver hur mottagande, kartläggning och undervisning normalt ska fungera på de skolor som tar emot nyanlända elever, berättar Monica Sonde, verksamhetschef för grundskolorna.

Parallellt finns också en organisation där elevens modersmål styr vilken skola eleven placeras på, för att bättre kunna använda kommunens resurser på ett effektivt sätt.

– Alla Södertäljes kommunala grundskolor ska ha beredskap för att ta emot nyanlända elever. En del av våra skolor har en särskild beredskap för nyanlända elever i årskurs 5–9 med vissa modersmål, säger Monica Sonde.

För att välkomna eleven till skolan och för att ge viktig information inför skolstarten, ingår ett första samtal där elevens skolgång, familjeförhållanden och livserfarenheter diskuteras. Efter det första samtalet genomförs kartläggning med stöd av Skolverkets material, och utifrån den informationen fattar rektor beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras i.

Förbättrade resultat för alla elevgrupper
- Vi förbättrar resultaten för alla elevgrupper. Men att vi lyckas så bra med våra nyanlända elever är särskilt viktigt, eftersom vi vet att en bra skolgång är nyckeln till integration och jobb, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör.