Orion - vad är på gång?

Förberedelserna är nu igång inför byggandet av 67 hyreslägenheter och lokaler i kvarteret Orion. Området pekades ut i programmet för stadskärnan som en viktig del i utvecklingen av centrum.

Nu har fastighetsbolaget ByggVesta påbörjat saneringen av marken för den delen av Orionkullen som är planerad för bostäderna som ska vara klara för inflyttning 2020.

Två lindar blir kvar
I samband med att detaljplanen för de nya bostäderna i kvarteret Orion vann laga kraft våren 2016 konstaterades att flertalet av de lindar som idag finns utanför flickskolan på Orionkullen inte kan stå kvar.

Den största anledningen till detta är att det är extra svårt att förutspå rotutbredningen när träden har en slänt på ena sidan och en hårdgjord yta på andra sidan. Dessutom växer de i sandig mark vilket gör att det blir svårt få med sig en rotklump som inte faller isär.

Trots det har Södertälje kommun och ByggVesta gjort extra kontroller och analyser för att kontrollera en eventuell möjlighet att flytta träden, kopplat till rimliga chanser för träden att överleva och rimliga kostnader.

- Det har varit viktigt för mig att vi gjort ett arbete för att säkerställa detta. Jag vet vilket engagemang som finns i frågan, och vi har också därför gjort ansträngningar för att se om det gått att lösa, säger Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande i Södertälje kommun.

Två av lindarna kommer dock att kunna bevaras, medan sex av lindarna behöver fällas. Det är lindarna på den södra sidan som kommer kunna stå kvar.

Lindar blir konst
I samband med den diskussion som funnits, hörde en konstnärsförening av sig till kommunen och ville använda träden för att skapa konst med. Något som nu blir verklighet.

- Jag är glad över att lindarna kan leva vidare i en annan form som vi kan glädjas av även i framtiden. Den kompensation som kommunen får av ByggVesta för träden kommer dessutom att kunna återinvesteras i en park, säger Håkan Buller.

Kommunen planerar ett parkområde i Orionkullens södra sluttning för att knyta samman kanalens grönområde och Vänortsparken vid Hebbevillan.

ByggVesta är byggföretaget som ska uppföra bostäderna:

- Vi är medvetna om att lindarna är ett mycket uppskattat inslag uppe på Orionkullens sluttning och att fällningen av några av dem innebär en förändring i upplevelsen av platsen. Vi hoppas dock att på många olika sätt få bidra med att utveckla stadskärnan långsiktigt. Detta dels genom att tillföra mer bostäder och service men också genom att bidra till att utveckla sociala och kulturella frågor. Ett sätt är att något nytt kan skapas av lindarna, säger Marcus Svensson, VD på ByggVesta Development.

Det är konstnärsföreningen Södertälje KonstnärsKrets som nu får ta emot lindarna i syfte att skapa konst av dem.

- Lind är ett utmärkt material att snida i och vi kände verkligen att vi vill ta tillvara på träden och se om vi kan göra något bra av det. Vi är väldigt tacksamma mot kommunen och byggföretaget att vi får ta emot lindarna, säger Ulrika Wistrand, representant för konstföreningen som också har planer på att ordna en utställning om lindarna.

Sex av Orionkullens åtta lindar kommer att tas ner tidigast måndagen den 19 februari då ByggVesta inleder markarbetet inför nybyggnationen.

Frågor & svar samt tidplan finns att läsa på sidan om hyresrätter vid Orionkullen.