Tidigare år

Här kan du hitta äldreomsorgsnämndens sammanträdeshandlingar från tidigare år.

ÄON sammanträdeshandlingar 2015 expand_less expand_more

 

2015-12-08 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

1. Fastställande av dagordning

2. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

3. Socialdirektören informerar

4. Platssituationen

5. Ekonomisk uppföljning

6. Kultur 365

7. Arbetet med Björkmossen

8. Verksamhetsråd på VoB inkl. Oxbackshemmet/Cederströmska

9. Utvärdering vårdhund

10. Effektiviseringar inom hemtjänsten

11. Öppna jämförelser

12. Biståndsbedömning av digitala tjänster

13. Utvärdering Trygg och säker hemgång

14. Projektrapport digitala trygghetslarm

Beslutsärenden

15.Inbjudan till samråd om detaljplan för del av Mariekälla 1:1, McDonald´s

Se även länk med samhällsbyggnadskontorets förslag till detaljplan:

Detaljplan Mariekälla 1:1 Mc Donald´s

16.Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, rekommendation KSL/12/0166-35

17.Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård, KSL 12/0114-66

18.Återremiss av brukarinflytande inom hemtjänsten

19.Revidering delegationsordning

20.Motion av Ingrid Hult (SD)”Svenska normer ska gälla inom äldre- och sjukvård i Södertälje kommun”

21.Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman  ”Inför videotolk där behov av detta finns”

22.Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD) ”Uppvaktande av svenska hjältar på Sveriges nationaldag”

23.Sammanträdesplan 2016

Övrigt

24.Ärendebalans

25.Meddelanden/anmälningsärenden

26.Delegeringsbeslut

27.Övriga frågor

2015-10-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. 
1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Ordförande informerar

5. Socialdirektören informerar

6. Platssituationen

7. Ekonomisk uppföljning 

Beslutsärenden

8. Remissyttrande angående inrättande av Brandalsunds naturreservat

9. Detaljplan för Hall 4:3 (Bostäder)

10. Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

11. Motion "Behovsprövning för särskilt boende"

12. Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" 

Övrigt

13. Ärendebalans

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-09-29 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara.
1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Öppna jämförelser

5. Prioriterat utvecklingsarbete enligt kvalitetsrapporten

6. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

7. Kommunens arbete mot hot och våld i nära relationer

8. Ordförande informerar

9. Socialdirektören informerar

10. Platssituationen

11. Uppföljning av riktlinjer för boendestöd – ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden

Beslutsärenden

12. Delårsbokslut per den 31 augusti 2015

13. Redovisning av genomförd internkontroll

14. Behovet av boende anpassat för äldre – redovisning av uppdrag

15. Utredning av behovet av ett boende för finsktalande somatiskt sjuka

16. Medborgarförslag "Demens- och omvårdnadsboende för finländare i Södertälje"

17. Detaljplan för Lasyren 1

18. Detaljplan för Församlingen 27 och 28 i Järna

Övrigt

19. Ärendebalans

20. Meddelanden/anmälningsärenden

21. Delegeringsbeslut

22. Övriga frågor 

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-08-26 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

4. Yttrande över förvaltningens förslag till mål och budget 2016-2018

5. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

6. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - reviderat styrdokument

7. Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

8. Revidering av handlingsplan för e-hälsa

9. Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år – revidering

10. Uppföljning av brukarinflytande inom hemtjänsten

11. Uppföljning hemtjänst 2015

12. Motion av Veronica Westergård (KD) "Vinnande måltider även i äldreomsorgen"

13. Yttrande ang förslag till detaljplan för del av Rinken 2 i Geneta

Informationsärenden

14. Information om Äldres Behov i Centrum (ÄBIC)

15. Information inför översyn av avgiftssystemet

16. Alkoholservering på äldreboenden

17. Ordförande informerar

18. Socialdirektören informerar

19. Platssituationen

20. Ekonomisk avstämning

21. Ärendebalans

22. Meddelanden/anmälningsärenden

23. Delegeringsbeslut

24. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-06-16 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

4. Åtgärdsplan för en budget i balans

5. Yttrande över betänkande om ny läkarutbildning

6. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen – svar på remiss från socialdepartementet

informationsärenden

7. Ordförande informerar

8. Socialdirektören informerar

9. Platssituationen

10. Ärendebalans

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-05-26 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. 

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

4. Delårsbokslut per den 30 april

5. Reviderad verksamhetsplan

6. Lokalt vård- och omsorgsprogram

7. Tillstyrkande av produktionsstart för Wijbacken

8. Yttrande över föreskrifter om avfallshantering

Informationsärenden

9. Redovisning av arbetet med att reducera sjuktalen inom äldreomsorgen

10. Digitala trygghetslarm

11. Ordförande informerar

12. Socialdirektören informerar

13. Platssituationen

14. Ärendebalans

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor 

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-04-28 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 april förutom till ärenden 4 och 5 som är under sekretess.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Upphandling gällande drift av Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende

5. Förfrågningsunderlag för upphandling gällande drift av Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende

6. Internkontrollplan 2015

7. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Barnflickan 2 m fl i Enhörna

Informationsärenden

8. Konsekvensbeskrivning - hälso- och sjukvård i bostad med särskild service - daglig verksamhet

9. Anhörigstödjare

10. Redovisning av social- och omsorgskontorets arbete för att reducera sjuktalen inom äldreomsorgen

11. Redovisning av uppdrag om boende för äldre

12. Rapport - utvärdering av socialstyrelsens modell ÄBIC

13. Ordförande informerar

14. Socialdirektören informerar

15. Platssituationen

16. Ekonomisk uppföljning

17. Ärendebalans

18. Meddelanden/anmälningsärenden

19. Delegeringsbeslut

20. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-03-31 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågstund

Beslutsärenden

4. Upphandlingsärende

5. Södertälje kommuns sociala investeringsfond – utvärdering efter det första året

6. Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram

7. Revidering av delegationsordning

8. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen"

9. Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

10. Verksamhetsråd vid vård- och omsorgsboenden

11. Bordlagt ärende – Kontaktpolitiker för verksamheterna

12. Uppföljning parboendegarantin

Informationsärenden

13. Välfärdsteknologi

14. Nytt avgiftssystem

15. Redovisning av eventuella brister i äldreomsorgens arbete med att förebygga våld i nära relationer

16. Redovisning av social- och omsorgskontorets arbete för att reducera sjuktalen inom äldreomsorgen

17. Kontoret informerar

18. Ärendebalans

19. Meddelanden/anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut

21. Övriga frågor

Relaterade dokument

2015-02-24 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågstund

Beslutsärenden

4. Verksamhetsplan 2015

5. Bokslut 2014

6. Information om Lex Sarah och Lex Maria

7. Kvalitetsrapport 2014

8. Patientsäkerhetsberättelse

9. Uppföljning av handlingsplan rörande våld i nära relationer

10. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2015-2017

11. Information om uppföljning inom äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde

12. Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2014

13. Revidering av delegationsordning avseende ledsagning

14. Val av kontaktpolitiker

Informationsärenden

15. Folkhälsoprogrammet

16. Utvärdering av hemtjänstens riktlinjer rörande städning var tredje vecka

17. Kontoret informerar

    a. Platssituationen

    b. Ordföranden informerar

    c. Skriftliga rutiner för samverkan kring enskilda brukare 

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-01-27 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 27 januari.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Uppföljning - Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer

5. Redovisning av uppdrag avseende utredning om behovet av boende avpassat för äldre

6. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet

7. Folkhälsoprogrammet - information

8. Fråga om hur kommunen hjälper dem som är över 65 år, som tidigare har haft boendestöd - information

9. Uppföljning - uppföljningsenheten

10. Ordförande informerar

11. Kontoret informerar

12. Platssituationen - information

13. Ekonomisk uppföljning

14. Ärendebalans

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor

Relaterade dokument

ÄON sammanträdeshandlingar 2014 expand_less expand_more
2014-12-10 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 10 december 2014

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Återremiss - Remissvar - Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp " Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

6. Plansamråd angående förslag på detaljplan för Viksbert 3:1 område B i Södertälje

7. Inbjudan till plansamråd för Församlingen 27 och 28 i Järna kommundel

8. Sammanträdestider 2015

9. Tid för äldreomsorgsnämndens Verksamhetsplaneringsdag 2015

10 Information
     - Ekonomisk uppföljning

11. Ärendebalans

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor

2014-10-28 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 oktober 2014 

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Återremiss, Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år, korttidsboende och ledsagning

6. Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat

7. Palliativt kunskapscentrum

8. Remissvar, Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

9. Remissvar, Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer"

10. Anmälan av ordförandebeslut, Yttrande med anledning av klagomål mot hemtjänsten i Lina.

11. Ärendebalans

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor

15. Platsinsformation om uppföljningsarbetet i vård- och omsorgsboende (enligt uppföljningsplanen)

16. Socialdirektören infomrerar

17. Ordförande informerar

18. Platssituationen

19. Ekonomisk uppföljning.

2014-09-24 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Information:

 • Ordförande informerar
 • Socialdirektören informerar
       -Information om arbetet med Demensriktlinjerna
       -Information kring Lex Maria-ärenden
       -Redovisning Lex Sarah-ärenden
       -Ombyggnad av Mariekällgården
 • Platssituationen
 • Folkhälsoprogram
 • Översyn riktlinjer rörande korttidsboende och ledsagning
 • Ny patientlag

Beslutsärenden

6. Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

7. Nämndens yttrande över förvaltningens förslag till Mål & Budget 2015-17

8. Samverkansavtalet rörande verksamhetsförlagd utbildning

9. Uppföljning av internkontroll

10. Kostpolicy – äldreomsorgen

11. Handlingsplan för e-hälsa i Södertälje kommun 2014-2018

12. Uppföljning av klagomål avseende Oxbackshemmet/Cederströmska gården

13. Yttrande över detaljplaneprogram för Almnäsområdet i Södertälje

14. PUL-ombud för äldreomsorgsnämnden

15. Ärendebalans

16. Meddelanden/anmälningsärenden/ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18 Övriga frågor

2014-08-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Information om arbetet med att sänka sjukskrivningstalen

5. Ordföranden informerar

6. Socialdirektören informerar

 • Information om vårdhund
 • Information rörande redovisning av Lex Maria-ärenden
 • Information rörande redovisning av Lex Sarah-ärenden
 • Information rörande beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende
 • Information om sommaren 2014
 • Platssituationen
 • Ekonomisk uppföljning

Beslutsärenden

7. Taxor och avgifter 2015

8. Remissyttrande över motion från Centerpartiet "Inför krav på 6 personer på 6 månader i hemtjänsten"

9. Remissyttrande över motion från Centerpartiet "Trygghetsbostäder"

10. Ärendebalans

11. Meddelanden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

2014-06-18 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 18 juni 2014.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Information

6. Brukarinflytande uppföljning inom hemtjänsten

7. Informationsärende - Redovisning av kostnadsförslag avseende anpassning till verksamhetssystem ProCapita Äldres behov i centrum (ÄBIC)

8. Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - korttidsboende och ledsagning

9. Förslag rörande drift av Oxbackshemmet/Cederströmska gården

10. Ärendebalans

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

2014-05-28 expand_less expand_more
2014-04-01 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 1 april 2014.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista pdf, nytt fönster

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Information

6. Internkontrollplan 2014 för äldreomsorg

7. Stimulansmedel e-hälsa

8. Införande av socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC)

9. Betänkandet "Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten" (SOU 2014:2)

10 Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-2017

11. Meddelanden/anmälningsärenden/ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

2014-02-25 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 25 februari 2014, förutom handlingar till ärende 6 som är under sekretess och inte lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Information

6. Förfrågan om upphandling enligt LOU - sekretess

7. Mångfald - uppföljning

8. Rätten att åldras tillsammans - Uppföljning av parboendegarantin och uppdatering av riktlinjer

9. Mathantering inom boende och hemtjänst - information

10. Äldreomsorgsnämndens årsbokslut 2013

11. Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offenligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

12. Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära  produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

13. Kvalitetsrapport 2013

14. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013

15. Uppdrag om att se över valfriheten "Utökad brukarfrihet" förslag från S, V 
och MP

16. Meddelanden/anmälningsärenden/Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor

2014-01-28 expand_less expand_more

Här finns handlingar till äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 januari 2014.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Information

6. Verksamhetsplan 2014 inkl internbudget

7. Checklista för hållbar utveckling - återremiss

8. Redovisning av ansökan avseende omvårdnadslyftet 2014 från socialstyrelsen för kompetensutveckling av personal som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderområdet

9. Utförare av hemtjänst i Södertälje

10. Biblioteksplan för Södertälje kommun

11. Plansamråd angående förslag till detaljplan för Igelsta Gård

12. Ärendebalans

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor