2017-06-20

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 20 juni. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Planbesked för Kontoret 1 och Kontoret 2

6.Planbesked för Kallfors 1:225

7.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus, Tavesta 1:245

8.Påföljder för fastigheten Rymdhunden 1

Informations- och beslutsärenden

9.Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar

10.Information från samhällsbyggnadskontoret

11.Information Framtid Järna

12.Uppföljning riktinjer för en trygg skolmiljö med studiero

13.Skolplikt och skolfrånvaro

14.Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och avloppspolicy

15.Hastighetsplan Järna tätort

16.Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Trafiksäkerhet för gående och cyklister i Järna" (bordlagt 2017-05-30 § 96)

17.Svar på återremitterat yttrande över David Winerdals (KD) motion "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga" (återremiss 2017-04-04 § 62)

18.Svar på återremiss (2017-02-28 § 39) medborgarförslag "Ordna signalsystem vid övergångsställe på väg 57, Järna"

19.Redovisning av plan för hur Gula Villan och Futurum ska göras tillgänglig aför rörelsehindrade

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Anmälningsärenden

23.Delegationsbeslut

24.Övriga frågor