2018-04-24

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 24 april 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

6. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av elevhem på fastighten Fredriksberg 1:13

7. Påföljder för olovlig fasadändring och ändrad användning av komplementbyggnad från garage till bostad på fastigheten Trollungen 1

8. Information om aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje
- Översiktsplan 2013-2030

9. Framtida utveckling av campingar i Södertälje kommun

10. Information om Framtid Järna

11. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019, T 19

12. Remiss angående förslag till utbyggnadsstrategi

13. Yttrande över remiss: Utkast till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

14. Förslag till vägnamn i kvarteret Maskinen i Järna

15. Revidering av skolskjutsreglementet

16. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglemente

17. Yttrande på remiss från hållbarhetsutskottet ”Livsmedelse- och måltidspolicy”

18. Läsårstider höstterminen 2017 – vårterminen 2020 

18a. Information från Ung fritid

18b. Ansökan om reinvesteringsmedel - Eneskolan

19. Redovisning av enkäten från verksamhetsplaneringsdagen 2017

20. Nämndledamöter informerar

21. Kontoret informerar

22. Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut

24. Övriga frågor