2017-06-01

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 1 juni. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Påföljder för påbörjande av byggnadsarbete för två nybyggnader av ett enbostadshus och en komplementbyggnad utan bygglov och startbesked, Traversen 6 i Hölö

6.Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st fritidshus och förråd, Oaxen 1:53

7.Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st fritidshus och förråd, Oaxen 1:54

8.Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st fritidshus och förråd, Oaxen 1:55

9.Ansökan om bygglov för 3 st fritidshus och förråd, Oaxen 1:56

10.Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st fritidshus, Oaxen 1:41

11.Information från Wijbackens vård- och omsorgsboende

12.Information från fritidsgården

13.Muntlig information - Bredbandsstrategi

14.Ansökan om bidrag 2017, Hölö-Mörkö IF

15.Delårsbokslut per den 30 april 2017

16.Delegationsordning Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor