2018-06-19

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Planbesked för Grävsta 3:14

6. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stav 8:7

7. Påföljdsärende

8. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad, en ny väg, iordningställande av parkeringsplatser, ny asfaltering samt strandskyddsdispens i efterhand för tillbyggnad, Klockarebol 1:3 i Hölö

Informations- och beslutsärenden

9. Information från Wijbackens nya enhetschef, muntlig information

10. Information om beläggningsarbeten i Hölö-Mörkö, lägesrapport, muntlig information

11. Samverkan med skolan vid augustinämnden

12. Yttrande över remiss: Vattenplan - kommunens planering för god vattenstatus i yt- och grundvatten

13. Samverkan mellan idéburen sektor och kommunen

14. Fördelning av medel till kultur- och jullovsaktiviteter 2018

15. Ekonomisk information

16. Nämndledamöter informerar

17. Kontoret informerar

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor