2018-10-04

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus, Lilla Lida 2:12 i Hölö

6. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Vinterhälla 1:1

7. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (lusthus), Färjtorpet 1:1

8. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 3 st. enbostadshus och 3 st. garage på fastigheten Hölö-Al 4:1.

9. Ändringar i bygglovstaxa 2019

10. Taxor och avgifter 2019 för kultur-och fritidsverksamheten

11. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

12. Yttrande över remiss: Motion av Beata Milewczyk (SD) ”Svenska i klassrummen”

13. Yttrande över remiss styrdokument för systematiskt demokratiarbete

14. Yttrande över remiss av handlingsplan för suicidprevention

15. Delårsrapport per sista augusti för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

16. Återrapport skolskjuts

17. Information om bygglovsärenden

18. Information: Strandskyddsdispans- kyrkan och gravsättningsplatser/urnsättningsplatser

19. Nämndledamöter informerar

20. Kontoret informerar

21. Anmälningsärenden

22. Delegationsärenden

23. Övriga frågor