2018-12-13

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträden. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

6. Ansökan om medel för vikvägg till Hölöskolan- investeringsansökan

7. Sammanträdestider 2019 för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

8. Ansökan om rivningslov för rivning av ett fritidshus och en komplementbyggnad, bygglov för nybyggnad av 5 st. tvåbostadshus och marklov i efterhand för ändrad marknivå, Formningen 9

9. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett enbostadshus, garage och ridanläggning på Åkerby 8:15

10. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Gammelgården 1

11. Nämndledamöter informerar

12. Kontoret informerar

13. Anmälningsärenden

14. Delegationsbeslut

15. Övriga frågor