2017-04-24

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning för elkabel på Ekeby 4:1.

6. Information från kultur- och fritidskontoret

7. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

8. Läsårstider höstterminen 2017-vårterminen 2020

9. Remiss nytt Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020

10. Yttrande över motion av David Winerdal (KD) ”Offentliga anslagstavlor – en demokratifråga”

11.-16. Informations- och anmälningsärenden

17. Övriga frågor