2017-05-29

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om detaljplan för ny väg mot Sandviken

6. Detaljplan för Vinberga 2:6 – ansökan om planbesked

7. Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för två komplementbyggnader (ersättningsbyggnader), Varneby 2:9

8. Information om bredbandsstrategi

9. Information från utbildningskontoret

10. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, skolhälsovården

11. Delårsbokslut per april för Enhörna kommundelsnämnd

12. Delegationsordning för Enhörna kommundelsnämnd

13.- 17. Informations- och anmälningsärenden

18. Övriga frågor