2017-12-11

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om sjukfrånvaro inom Enhörna kommundelsnämnds verksamhetsområde

6. Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus, Nöttesta 5:4

7. Påföljdsärende

8. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, Ytterenhörna-Al 7:1

9. Ny delegationsordning för bygglovsverksamheten

10. Information från samhällsbyggnadskontoret

11. Information om säkerhetsläget på förskolor och skolor

12. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018-2021

13. Information om förstudie om bokbuss

14. Ekonomisk information

15. Ärendebalanslista

16. Anmälningsärenden och meddelanden

17. Anmälan av delegeringsbeslut

18. Nämndledamöter informerar

19. Kontoret informerar

20. Övriga frågor