2018-01-29

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information från planenheten

6. Information från samhällsbyggnadskontoret

7. Redovisning av antalet ärenden anmälda till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 2017

8. Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2017

9.Verksamhetsplan 2018 för Enhörna kommundelsnämnd

10. Ekonomisk information

11. Ärendebalanslista

12. Anmälningsärenden och meddelanden

13. Anmälan av delegeringsbeslut

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Övriga frågor