2017-03-28

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 28 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om ändrad användning av sporthall till lager/industri och utvändig ändring med lokaliseringsprövning på Edesta 7:9 i Vårdinge

6.Information från säkerhetsavdelningen

7.Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020

8.Skriftlig information om resultat från undersökningar och planerade åtgärder vid Mölnbo Deponi

9.Nämndledamöter informerar

10.Kontoret informerar

11.Anmälningsärenden

12.Delegationsbeslut

13.Övriga frågor