2018-04-10

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 10 april 2018. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötes öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Usta 3:2 - Utgår

6. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus Molstaberg 3:72

7. Ansökan om rivningslov för rivning av tidigare bostadshus, Molstaberg 2:2

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och verkstad/förråd med lokaliseringsprövning, Visbohammar 1:26 i Vårdinge

9. Ansökan om bygglov med lokalsieringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage på Hjortsberga 8:101

10. Information om aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

11. Information om sommarlovs- och övriga lovsaktiviteter

12. Information om odlingstrategin

13. Revidering av skolskjutsreglementet

14. Yttrande över remiss Utkast till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

15. Remiss angående förslag till utbyggnadsstrategi

16. Läsårstider hösterminen 2017 - vårterminen 2018

17. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

18. Yttrande på remiss från hållbarhetsutskottet "Livsmedels och måltidspolicy"

19. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglementen 

20. Södertäljelyftet - omfördelning av markerat belopp 2018

21. Ekonomisk information

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut

24. Övriga frågor