2018-06-12

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 12 juni. Förutom handlingar till Myndighetsärenden som i stället finns att tillgå hos sekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

 

Besluts- och informationsärenden

5. Remiss av Vattenplan

6. Samverkan mellan idéburen sektor och kommunen

7. Fördelning av medel till kultur- och jullovsaktiviteter 2018

8. Ekonomisk information

9. Nämndledamöter informerar

10. Kontoret informerar

11. Anmälningsärenden

12. Delegationsbeslut

13. Övriga frågor